English Manyika Ndau Shona Kupemphela Nakinango Kalewedwe Niko Kuna Virda

Friday, 29 September 2023

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

Mazi imwe abale wangu. Khalani muchipemphela. Mudadzaziwa naMuzimu Wakuchena. Niko kuti mitima yanu ithimizile kukwanisa kukhulupila Mulungu. (Jude 1 ndime 20).

Pinango unifuna kubzithukula kuti uchite misili pabzinthu bzamuzimu. Manembo yanilewa kuti uniyenela kukhala uchipemphela nakinango kalewedwe. Unidzathandizika. Bzilibe basa kuti chomwe unkufuna nichiyani. Pinango niutano bwabwino. Kana kuthukuka paphunzo. Kana pabasa, nakuganyali kobili lizinji.

Pinango unkupolowela mitima yawanthu kana kupemphelela wankutaza kubvesesa Fala laMulungu. Pemphela nakinango kalewedwe. Nibzo bzinithandiza. Ukapemphela tenepo, Muzimu Wakuchena unidzakuthandiza kuti udziwe bzili mumuzimu. Nikudziwa bzakuchita uchikonzesa bzinthu. Nakudziwa mafala yakulewa nayo kuwanthu.

Uniyenelambo kupasa mambo nthawe yakulewa nawe. Pomwe unilewa nakinango kalewedwe. Nipo unidzalatiziwa njila yakufamba nayo. Pinango unipemphela kwanthawe yakutalimpha. Nikubva kuti bzinthu bzkonzela mumuzimu. Mazi bzinkuwoneka lini kusanduka. Nithangwe lanyi bzichitenepa? Pinango pana bzomwe uniyenela kuchita mazi ukanati kubzidziwa.

Mapisarema 25 ndime 14 kufika 15 initi, Bzakubisala bzaJehovha nibza wale wanimugopa; Anidzawalatiza bzomwe adalewa kudzachita. Maso yangu yanikhala yachinyang�ana kuna Jehovha; Nakuti anichosa nzayo zangu pakuteyewa. Mulungu ana yeluzo yomwe adakukonkhobzela. Mazi uniyenela kuganyali yeluzoyi. Uyiseenzese mubzinthu bzako. Bzikaleka kutenepo, palibe chinidzasanduka muumoyo bwako.

Pinango iwe unifuna kukonzesa bzintu muumoyo bwako. Uniyenela kulewa nakinango kalewedwe. Unidzaganyalimbo yeluzo yaMulungu. Yeluzoyi niyo inidzakutsogolelani.

Pemphela Uchimbati
Ndinozvipa nguva yekutaura nendimi nhasi. Saka ndinovandudzwa. Ndinovakwa. Ndinosimbiswa. Hunyanzvi hwangu hwekuita zvinhu mumweya hunowedzera. Ndichibudirira muzvinhu zvose zvehupenyu hwangu. Ndinonzwa zvinotaura Mweya Mutsvene. Ndinovanzwa pose pavanondisunda. Ndichivatevera nemoyo wangu wose. Muzita raJesu. Ameni.

Zinango Ndime Zinisekela Phunziso YaLelo
1 Corinthians 14:2 AMPC
1 Corinthians 14:18
Jude 1:20

(This article was culled from:
Rhapsody of Realities (Chikunda)
Authored By:
Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.
You can download a full copy in your language on: https://rhapsodylanguages.tniglobal.org/regions/
You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch