Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Chizindikilo Chakulimba

Wednesday, 30 November 2022

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

"Jehovha Wamphamvu zentse aniti, 'Nyang'anani ndiniikha mwala muZioni, mwala udayezewa, mwala wachikungu kuti ukhale ntheyo idalimba; aniyikhulupila anidzidzimuka lini" (Isaya 28 ndime 16).

Umoyo bwako buniyenela kukhala nachizindikilo. Nicho china chikungu. 1 Akolinte 3 ndime 11 initi, "Nakuti palibe inango ntheyo inimangiwa namunthu. Pambali payomwe ndidamanga. Yomwe niYeso Mupulumutsi". Mupulumutsi Yeso nichizindikilo chakulimba. Thukuko yako iime pomwe ali. Nakuti udaima pamwala.

Isaya niye adanemba ndime yomwe tafungula nayo. Akhadabziwona pauzimu. Mambo Jehovha akhadzaimisa mwala umweyu muZiyoni. Isaya ana njila yomwe anilongosola nayo mwalayu. Aniuti, mwala wakuyezewa, wachikungu, udalimbisa bzidamangiwa bzentse nantheyo yakulimba.

Mwalayu udaezewa. Kulewa kuti unikhulupilika. Niwo udalimbisa bzentse bzidamangiwa. Ninthweyo yakulimba nachizindikilo, niye Mambo Yeso. Unimangila umoyo bwako pomwe ali.

Pana mafala yadambolewedwa naYeso. Kuna Luka 6 ndime 47 kufika 49. Initi, "Pinango munthu anibwela komwe ndili nikubva Fala langu. Adalingana nawinango munthu. Adamanga nyumba yache. Adayamba nakuchela pantsi. Nikuphata ntsangalabwe. Kudadzabvumba mvula izinji. Ilibe kuizunungusa. Nakuti ikhadaima pantsangalabwe. Mazi pana wanthu wanindobva basi nikusaya kuchita. Wadalingana nawinango munthu. Adandomanga nyumba yache alibe kuchela. Mvula idambumba nikumenya nyumbayi. Idagwela pantsi nikuswekelatu".

Chizindikilo chanyumba china chikungu. Mundimeyi muna nyumba ziwili. Inango ikhana chizindikilo inango ilibe. Mvula idambumba njibodzi. Ikhalibe chizindikilo nikugwa. Mupulumutsi niye aniyenela kuwa chizindikilo chako. Niye mwala wakulimba.

Seenzesa Fala laMulungu pamachililo yako. Niko kumangila pamwala. Kuti usale udaima. Kuti ulemele nakuthukuka.

Pemphela Uchimbati

Payi womwe ndinikonda. Ndinikutendani nathangwe laFala lanu. Lina chizindikilo chakulimba. Palibe chinindizunungusa. Fala lanu nimwala. Wakukhulupilika. Ndinikutendani Mambo. Munindiposesa umoyo. Nakuti ndinikhala muFala lanu. Mudzina laYeso. Ameni.

Zinango Ndime Zinisekela Phunziso YaLelo

Acts 20:32

Mark 13:31

1 Peter 2:5-6

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy in your language on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch