Chikunda English Korekore Manyika Nambya Ndau Shona Venda Wimba NaMwari. Ndiyo Nhowo Yako Iyoyo

Chishanu, 14 Ndira 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa ndima * 151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Kuno shongai nhumbi dzese dzehondo. Dziya dzamakapiwa naMwari. Kuti mugone kumira pazuwa rakaipa. Mugone kuhwisa musi uyu. Muchikunda. Muchisara makamira sowakundi" (Vaefeso 6 ndima 13).

Vaefeso 6 inotsanangura nhumbi dzedu dzehondo. Nhumbi idzi dzinokuziwisa mahwiro anoita muvengi. Nhumbi dzacho dzinotiratidza nzvimbo dzatinofanira kudziwirira. Zvichibva zvaita kuti tiziwe zvombo zvinoseenzesiwa nemuwengi. Vaefeso 6 ndima 14 kusvika 17 inoti kwayi, "Kuno mirai. Makasungirira chokwadi muzviuno zvenyu. Makavhara zvipfuva zvenyu nekururama. Tsoka dzenyu dzakagadzirira kufambisa soko reruponeso. Iro riya rinounza rugare. Pamusoro pazvese wimbai naMwari. Kuwimba naMwari inhowo. Ndiyo inoseenzesiwa kutawira miseve yowakaipa. Misewe yacho inopfuta moto. Mupfekewo ruponeso. Murupfeke mumusoro menyumo. Rupfekeyi sengowani. ...".

Ndima iyi inotaura pamusoro pekuwimba naMwari. Inoti kunotawira misewe yaSatani. Izvi zvinobva zvatiziwisa zvakaita misewe yacho. Misewe iyi zvinhu zvinouya mupfungwa dzedu. Zvinouya zvichitsvaka kuti tigamuchire zvinopesana naMwari. Zvinhu izvi ndizvo zviya zvinotsvaka kuti tiore moyo. Tisuwe. Titye. Tikundikane. Misewe iyi inouyawo zviri zvihwere. Zvinhu izvi zvinenge zvichitsvaka kuti tisavimbeba neSoko raMwari. Asi Bhaibheri rinotiziwisa zvatinofanira kuita. Rinoti kwayi, "... Pamusoro pazvese wimbai naMwari. Kuwimba naMwari inhowo. Ndiyo inoseenzesiwa kutawira misewe yewakaipa. Miseee yacho inopfuta moto ...". Kuno unofanira kuwimba naMwari. Izvi zvinozoita kuti ugone kutawira misewe yemuwengi. Unozogona kuitawira yese. Paribe kana mubodzi anozogona kupotsa. Kuno kuwimba naMwari uku inotowa nhowo.

Wimba naMwari. Ndiyo nhowo yako iyoyo. Gobvumaba kukurihwa. Mumwe akambotaura achiti kwayi, "Ndanga ndiri kuwimba naMwari fani. Asi kuno zvinhu zvakabva zvangonyangara. Ndikabva ndaora moyo". Iweiwe haufanireba kudaro. Ramba uchiwimba naMwari. Ndiko kuti ugone kuparadza misewe yauri kupfuhwa nayo. Miseve iyi iri kupfuhwa nemweya yetsvina.

Varoma 10 ndima 17 inoti kwayi, "Kuno rwvimbo runouya nekunzwa. Kunzwa kunouya neSoko raMwari". Unofanira kugara uchitutira Soko raMwari mumweya makomo. Ndiko kuti urambe uchiwana simba rekuwimba naMwari. Unofanirawo kurarama somunhu anowimba naMwari. Ndiko kuti pasawaneba chinokuzungunusa. Satani angazokupfura hache nemisewe yache. Asi iwe uzovhundukaba. Misewe iyi inenge yawa kungoparadziwa nenhowo yako iyi.

Pupura Uchiti Kwayi

Ini ndinowimba naMwari. Iyoyo ndiyo nhowo yangu. Ndiyo yandinoseenzesa kukurira muwengi. Ndiyo yandinoseenzesa kukurira zvinotsvaka kundikanganisa. Ndiyo yandinoseenzesa kutawira misewe yemuwengi. Soko raMwari ndiro rinotonga mweya wangu. Ndiro rinotonga pfungwa dzangu pokare. Ndiro rinotonga muwiri wangu wonyama. Ruwimbo hwangu uhwu isimba. Ndiro simba rinokurira nyika ino. Kuno ndichagara ndichikunda.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNyasi

1 Johane 5 ndima 4

1 Vakorinde 16 ndima 13

Varoma 4 ndima 19 kusvika 20

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Chitoko)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch)