Chikunda English Korekore Manyika Nambya Ndau Shona Venda Seenzesa Soko RaMwari Pakuhwa

Mugovera, 15 Ndira 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa ndima * 151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

" Mupfekewo ruponeso. Murupfeke mumusoro menyu. Rupfekeyi sengowani. Mugotorawo munondo waMweya. Rinowa Soko raMwari. Mugare muchinamata. Muchikumbirira wanhu. Muchinamata mhando dzese dzeminamato. Muchinamata mumweya. Muchirindira. Muine moyo murefu. Muchinyengeterera watsvene wese" (Vaefeso 6 ndima 17 kusvika 18).

Tine zvombo zvatinoseenzesa pakuhwa. Ndizvo zvatakadzidza pamazuwa apera. Takatarisa zvombo zvatinoseenzesa kuzvidziwirira. Tinowerenga nezvezvombo izvi muna Vaefeso 6 ndima 14 kusvika 17. Zvombo zvacho zvese zvinomwe. Asi chibodzi chega ndicho chatinoseenzesa kuhwisa muwengi. Chombo ichi munondo waMweya. Munondo uyu iSoko raMwari. Iri iSoko ratinoita zvekutaura. Soko iri rinonzi Rhema paChigiriki.

Rhema isoko raunopiwa naMwari. Isoko rinouya rakananga iwe. Rakasiyana nerimwe rinonzi Logos paChigiriki. Logos masoko aMwari ese. Anogonawo kunge ari masoko anobva mumusoro mako. Bhaibheri rinotiraira kuseenzesa Rhema. Sokori ndiro rinotikundisa. Isoko ratinoita zvekutaura. Asi tinoritaura sesoko rabva kuna Mwari.

Soko reRhema iri ndiro rinonzi munondo waMweya. Munondo unoseenzesiwa pakuranga. Unoseenzesiwawo pakuhwisa. Munondo chombo chekuhwisa nacho. Chinoseenzesiwa pamuwengi.

Tinofanira kuseenzessa Rhema pakuhwa hondo yakanaka. Izvi ndizvo zvataratidzwa naPauro. Tazviona mundima yatavhura nayo. Yati kwayi, "Mugare muchinamata. Muchikumbirira wanhu. Muchinamata mhando dzese dzeminamato. Muchinamata mumweya. Muchirindira. Muine moyo murefu. Muchinyengeterera watsvene wese". Kuno soko reRhema iri rakasiyana nemamwe. Iri rinoseenzesiwa pakuhwa. Bhaibheri rinotiraira kuti titore munondo waMweya. Izvi zvinotaridza kuti tiri wahwi. Zvinotiratidzawo kuti hatingofanireba kuzvidziwirira bedzi. Tinofanira kupota tichihwisawo. Tichihwisa masimba emuwengi.

Kuno tinogona kunamata bakani. Tichinamata minamato yemhando dzese. Tichikumbirira wanhu mumweya. Ndipo patinofanira kutaura masoko. Aya anofanira kunge ari masoko ewanhu wanowimba naMwari. Tinofanira kutaura masoko aya kugadzirisa zvinhu. Tichiaseenzesa kuhwisa masimba erima. Nemasimba emuwengi.

Unogona kuwa uri museenzi pane imwe nzvimbo. Wanhu wokubasa kwako wangawa wari kukumanikidza kuita zvinopesana neSoko raMwari. Hurumende yonyika yako ingaise mitemo. Mitemo yacho inogona kunge ichiita kuti ruponeso ruparidziweba munyika. Iweiwe gorekera kuora moyo. Gorekera kuperehwa. Ndiwe unofanira kamu kusiya Sataniyo aperehwa. Kuno taura Soko raMwari. Ndiko kuti Sataniyu abvire kure.

Pupura Uchiti Kwayi

Ndinotonga masimba erima. Ndinoparadza mabasa awo muguta rangu. Ndinoparadza mabasa awo munyika mangu. Ndinoronga zvinoitika mumweya nyasi. Ndichitaura semukundi. Ndichitaura somunhu akapfuma. Mutano. Ano simba. Ndinotaura Soko raMwari nomuromo wangu. Kuno ndinokunda saMwari. Ndinotonga zvinhu zvonyika ino. Muzita raIshe Jesu Muponesi. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNyasi

1 Johane 4 ndima 4

Joshua 1 ndima 8

Vahebheru 4 ndima 12

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Chitoko)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch)