Chikunda English Korekore Manyika Nambya Ndau Shona Venda RUTENDO RUNOZIWA

China, 14 Chivabvu 2020

"Zvino kutenda ndihwo rusimbiso rwozvinhu zvatinotarira, nochiratidzo chozvinhu zvatisingaoni" (WaHeberu 11 ndima 1).

Isu tine hukama naIshe. Tinodyidzana nawo. Asi kuno tinodyidzana nawo mumweya. Kuno tinoshanditsa rutendo. Tingasanzwa hukama uhu munyama yeduyo. Asi kuno izvozvo zviribe basa. Hukama hwedu hahuonekweba nomeso onyama. Hunogonaba kutsananguhwa nomashoko. Asi kuno mweya yeduyo inouziwa.

Izvi ndizvo zvatinoona pane mumwe. Mudzimai uyu ndeuya aibuda ropa kamu. Tinowerenga nhodoondo yache muna Marko 5. Akanga ahwara kwemakore gumi nomairi. Wana chiremba wagonaba kumurapa. Bhaibheri rinotaura zvakazoitika. Tinozviwerenga muna Marko 5 ndima 29. Rinoti kwayi, "Pakarepo tsime rache roropa rikapwa, akanzwa pamuwiri wache kuti aporesiwa pakuhwara kwache". Mudzimai uyu ane zvaakanzwa mumuwiri mache. Asi kuno akaziwa sei kuti ndiko kwakanga kuri kuporesiwa? Rutendo rwache ndirwo rwakaziwa izvi! Rwakanga ruri kushanda.

Bhaibheri haritaureba richiti, "Ropa rakamira kubuda. Iye akazviona". Rinoti, "Akanzwa kuti akanga aporesiwa". Rutendo ndirwo rwakanga ruri kunzwa izvi. Bhaibheri rinotaurawo pamusoro pomumwe murume. Akanga ari chirema. Ndiye uya akanga ari pasuwo retembere. Suwo iri rainzi Wakanaka. Nhoroondo yacho iri muna Mabasa chitsauko chochitatu. Petro akashumira kumurume uyu. Mapfupa ozvitsitsinho zvache akabva awana simba. Izvi ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Tinozviwerenga muna Mabasa 3 ndima 6. Mapfupa aribe chaanonzwa. Kuno akanzwa sei simba iri richipinda? Kurewa kuti aribe kunzwa nonyama yache. Kunyangwe zvakadaro, simba rakanga raisiwa mumapfupa ache. Tenzi ndiwo wakaziwa izvi. Ndiwo wakabva watiudza kudaro. Kuno murume uyu akauruka. Akabva atanga kufamba. Rutendo rwache rwakanga ruri kushanda. Kuno masoko aPetro akatanga kushanda mumuwiri mache. Chishamiso chakabva chaitika.

Izvi ndizvo zvatinowerengawo pamusoro paDavidi. Akanga ari mambo woIsraeri. Tenzi wakanga wasimbisa hushe hwache kamu. Asi kuno akaita zvokuzvinzwa mumoyo mache. Aribe kuzviziwa nopfungwa dzache. Aribe kuita zvekuona nomeso onyama. Mweya wache ndiwo wakanga uri kunzwa kudai. Ndizvo zvinoita rutendo. Runoziwa zvinhu. Asi kuno iweiwe unofanira kunge wakateerera kuna Mweya Mutsvene. Unofanira kunge wakateerera kuSoko raTenzi. Ndiko kuti mweya wako unzwe kudai.

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Makandipa Mweya wenyu. Makandipa sorubatiso. Mweya wangu unokunzwai. Kuno unoziwa zvokuita nguwa dzose. Soko raTenzi riri kundipfumisa. Hufumi uhu hunoonekwa pachena. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNyasi

VaRoma 10 ndima 17

VaHeberu 11 ndima 6

Jakobo 2 ndima 18 kusvika 26 (NKJV)

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Chitoko)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)