Chikunda English Korekore Manyika Nambya Ndau Shona Venda URI WATENZI

Chipiri, 19 Chivabvu 2020

"MakabhadharirIwa. Naizvozvo kudzai Tenzi nomuwiri wenyu" (1 WaKorinte 6 ndima 20 KJV).

Pane imwe hama yokuChaina. Yakararama makore akawanda akapfuura. Ine nhoroondo yandinofarira kamu. Nhoroondo iyi inotaridza munhu akazvipira kuna Ishe. Inojekesa hukama hwedu naIshe. Hama iyi yakanga iri parwendo. Yakanga iri muchitima. Muchitima umu maiwa nowamwe warume. Warume awa wakanga wari watatu. Wakanga wachida kutamba tsoro. Asi kuno tsoro yawo yaifanira kutambiwa nowanhu wana. Kuno wakakumbira hama iyi. Wakati kwayi, "Changamire. Mungatibatsira kutamba tsoro yedu chere?" Hama iya yakadaira. Yakati, "Mundiregerere. Ndingadai ndatamba nemi. Asi kuno ndiribe maoko kamu. Andinawo ndeanguba ."

Warume waya wakashamisiwa. Wakafunga kuti aitamba hache. Asi kuno iye akati, "Ichokwadi. Ndiri kutambaba". Wakamutarisa. Wakamuona aine mawoko. Mawoko aya akanga ari mawoko chaiwo. Dzakanga dzisiri simbiba. Kuno wakamubvunza. Wakati kwayi, "Ko, maoko aya ndeaniko?" Iye akati, "Ndeanguba aya". Wakabva watanga kufunga kuti aipenga. Hama iyi yakaziwa izvi. Yakabva yatsanangura zvayairewa. Yakati, "Ini ndakatengiwa. Ndakabhadharihwa. Ndawa waJesu. Kuno maoko aya awa aJesu. Handichagoni kuashandisa pane zvandinoda ini. Ndinoashandisa kuita mabasa awanoda iwo". Akabva awatsanangurira Vhangeri. Wakabva wagamuchira Kristu.

Mafungiro ohama iyi aichishamisa! Ndiwo aunofanirawo kuwa nawo iweiwe. Kristu ndiwo wakakuponesa. Ruponeso urwu runokosha. Unofanira kunzwisisa izvi. Unozofungawo sohama iyi. Unozoziwa kuti hauchaiti zvaunoda iweiwe. Wawa nomuridzi. Hauchisiri iweiwe ari kurarama. Kristu ndiwo wawa kurarama. Wanorarama wari mauri. Ndiwo wanofanira kuonekwa pauri. Wawa wawo. Hauchangoiti zvinhu zvose zvose. Asi kuno zviya zvinowafadza chete. Ndiwo wawa muridzi womweya wako. Ndiwo wawa muridzi womoyo wako. Ndiwo wawa muridzi womuwiri wako wonyama. Kuno zvinhu zvose izvi zvawa kufanira kuwafadza. Hareruya!

Pupura Uchiti

Ini ndakarowehwa pamuchinjikwa. Ndakarowehwa pamwe chete naKristu. Handichisiriniba ndinorarama. Kristu ndiwo wawa kurarama mandiri. Ndiwo wawa kuonekwa pandiri. Kuno ndinowapa muwiri wangu. Ndiwowapa sochibairo. Chibairo chacho chitsvene. Ndicho chinogamuchihwa naIshe. Mweya wangu unokudza Ishe. Moyo wangu unokudza Ishe. Muwiri wangu wonyama unokudza Ishe. Kururuma kwaTenzi kunoonekwa pamuwiri wangu. Kunoonekwa pamoyo wangu. Hareruya!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNyasi:

VaGaratia 2 ndima 20

1 VaKorinte 6 ndima 19 kusvika 20

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Chitoko)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)