Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Chinyi Chinadiwa Kuti Ugare Uchikunda?

China, 6 Nyamavhuvhu 2020

"Saka adati kwangu ndiri,'Iri ndiro soko raJehovha kuna Zerubhabheri:Hazviitki nankhondo kana nantsimba,asi namweya wangu ,ndizvo zvinataura Jehovha Wantsimba Zentse."(Zekaria 4ndima6).

Mupostori Pauro pana masoko ache anatipa.Tinaawerenga muna WaEfeso 5 ndima 18 kusvika 19. Anati, "Musadhakwi nawaini,nakuti ndipo pana kureka kuzvidzora.Asi mudzazghe namweya.Mutauriranane namapisarema,nazvimbo pakare nazvimbo zvaMweya.Muembe pakare mukuze Mwari nazvimbo mumwoyo yanu".

Wapostori wakhabata basa .Wakharibata wadaemera Jesu.Wakhasewenzesa soko raMwari.Pakare wakhasewenzesa ntsimba zaMweya mupsene.Saka wakhabudirira pana zvawo wakhaita.Ndizvo zvathu tinaona muna Mabasa.Ndizvo zvathu tinafanira kuitawo nyamuntsi.Asi kuna wena wanapsaka kubudirira.Wanakupsaka nantsimba zawo zentse.Wanasewenzesawo nzero zawanhu.AAsi hawabudiriri.Nyaya njakuti wanasewenzesa mpfungwa zawo.Zvino mpfungwa zawanhu zina zvazo zisingapusi kuita.Zina pazo zinagumira.

Kubudirira kunarongwa mumweya. Asi pena wanga uchisewenzesa ntsimba zako.Pena wakhasewenzesa madu ako.Chireka kuramba uchidaro.Chitanga kusewenzesa nzero zaMweya mupsene.Ubvumire kuti ukukwewere.Izvi ndizvo zvathu tinauzgha muna 2 WaKorinte 3 ndima 5. Inati, "Huyi nakuti tinapusa ife pachathu ,zvakuti tingati chakati tchathu,asi kupusa kwathu kunabuda kunaMwari".

Tina unyambzi hwathu tinasewenzesa.Unyambzi uhu ngwaMweya mupsene.Ndiwo wathu tinafanira kuthemba.Ungaite gungano rawapsene.Rako urikuda kuti ukure.Chinyi chako urikuita kuti rikure.Pena unabandiko rako urikukwewera.Urikuda kuti rikure.Chinyi chako urikuita kuti rikure?Pena urikuda kuti mari yako iwande.Urikusewenzesa nzira zipi?Kana kurikupsaka kuti mabasa ako abudirire.Urikusewenzesa nzira zipi?Rekera Mweya mupsene ukubatsire. Bvuma kubatsirha nawo muupenyu. Unadzaita kuti uite munhu anashamisa.Unadzakupangiza zvinhu zviri muumambo hwaMwari.Unadzakubatsira kubvisisa zvinhu zvapamweya.Ndiwo unadiwa kuti ukunde.Ndiwo unapusa kuita kuti ubudirire.

Namata Uchiti

Baba warikudzauru wanandida.Ndinakutendani.Mudandipa Mweya Mupsene.Mweya uyu unagara mukati mangu.Unaupenyu hwawo unaita kuti ndirarame.Upenyu uhu ndihwo hwanu mudandirongera.Ndinagara ndidadzazgha naMweya mupsene.Saka ndinaparidza vhangeri.Ndinaparidza namazvo.Ndinarisvitsa kuwanhu.Ndinaunza wanhu wadawanda kuumambo hwanu. Mudzina raJesu. Ameni.

Zinango Ndima Zinatsigira Kufunda KwaNyamuntsi

Zvirevo 3 ndima 5 kusvika 6

VaFiripi2:13

2 Vakorinte 3:5 AMPC

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Hwesa)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)