Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Upenyu Hupsa. HwaKururama

Muvhuro, 10 Nyamavhuvhu 2020

"Uyo akharibe zvinyangazo,adamuita chinyangazo nakuda kwathu,kuti ifepano tiite wanhu wadarurama kunaMwari" (2 WaKorinte 5ndima21).

Munhu angatambire Kristu.Anaupenyu hwache anabva aona.Upenyu uhu mbupsa.Saka anabva aita munhu mupsa.Ananga asiyana nawakara.Ananga adimunaKristu.Adichinangowo chisikwa.Upenyu uhu ngwakururama.Munhu angaite upenyu hudadari.Angaite wamaropa aya.Ananga adimukuru kuchinyangazo.Ananga adimukuru kunadhiyabhurosi.Ananga asingachafi.Zvinanga zvisingachapusiki kuti aende kugomba raMmwoto.Ananga adikupusa kugara upenyu hudarurama.

Kuna munhu warudzi hwanyika ino.Munhu adadari mhunyangazi.Saka achinyangaza.Asi munhu uyu angabarhe papsa.Uku kunanga kwadikubarha kachiwiri.Anabva atsanduka rudzi.Ananga asichiri munyangazi ba.Ananga adimunhu adarurama.Uhu ndihwo hunanga hwadirudzi hwache.

Pena iwepa udabarha papsa.Uku hakwakhandori kutsandura mafungirhe basi ba.Kudanga kuri kutsanduka rudzi.Munhu wakara adaguska.Munhu uyu ndiye akhari munyangazi.Padabva pauya munhu mupsa.Munhu uyu adarurama.Kururama uku kuribe kuikhwa pamunhu wakara.Huyiba.Munhu wakara adagusiwa.Bvakwasikwa wina.Mupsa.Munhu uyu ndiye anadziwa Mwari.Kururama kuri mache ari.Adikupusa kuita zvinadiwa naBaba.

Asi kuna wanakoshesa unhu hwakunamata basi.Wanhu awa hawazvibvisisi.Wanafunga kuti munhu anafanirha kutanga ararama upenyu hudarurama.Ndiko kuti aitke munhu adarurama.Izvi hazvipusiki ba.Munhu anafanirha kutanga aitka adarurama.Ndiko kuti apuse kurarama upenyu hudarurama.Kururama uku kunafanira kutanga kwaikhwa mumweya wache.Kuna ntsimba zako kunamupa.Ntsimba izi ndizo zinadiwa.Ndizo zinaita kuti upuse kurarama zvidarurama.

Izvi ndizvo zvinaitika muchiKristu.Mwari wanatanga wakuita munhu adarurama.Wobva waringira kuti uchararama zvidarurama.Zvikareka kudaro hawapusi kukuringira kuti uchararama zvidarurama.Bhaibheri rinazvaro rinatiuza.Tinawerenga muna WaRoma 4 ndima 25. Rinati Jesu Kristu adafa. Adafira kunyangaza kwathu.Adadzamuska kuwadafa.Izvi ndizvo zvidaita kuti tioneke tiribe murandu wathu tidaparamura.Mwari ngawapiwe mbiri!

Pupura Uchiti

Inepano ndidabarha naMwari.Mweya wangu wadi warudzi hwawo.Wanhu warudzi hwawo wadarurama.Ndichiripanyika pano zvangu.Asi ndidafanana naJesu.Jesu ngwarudzi hwaMwari.Jesu adarurama.Nainepanowo ndidarurama.Ndadi warudzi hupsa.Ndadina upenyu hupsa.NdadimunaKristu Jesu.Saka ndadikururama kwaMwari.Ndadi warudzi hwaMwari.InindakazvarwanaMwari. Hareruya.

Zinango Ndima Zinatsigira Kufunda Kwanyamuntsi:

VaRoma 5:17

VaRoma 8 ndima 1 kusvika 4

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Hwesa)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)