Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Hwesa)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Chishanu, 23 Gunyana, 2016

Shungu Zakuona Soko RaMwari

Asi kurani panyasha napakudziwa Ishe wathu, Muponesi Jeso Kristo. Ngaawe nakun'aima zvino, nakusingeperi. Ameni. 2 Petro 3:18

Penango iwe uri mwana waMwari. Unafanirwa kufarira Soko raMwari. Shoko rinafanirwa kukudekedza. Penango una ntsiku zako unawaraidzana naSoko raMwari. Ntsiku izi ndizo zako unafanirwa kudekedziwa nazo. Unafanirwa kudekedzwa kupinda zinango ntsiku zentse. Soko raMwari ndiro rokha rako unafanirwa kunga unaro. Ndiro rina zventse zvako ungada. Ndiro rinakubatsira kuita zvako udarongerwa naMwari. Iwe udauya kuna Kristo. Nakudaro, unafanirwa kushuwira kukura pamweya.

Mwana achandobarwa anapiwa zvakudya. Izvi ndizvo zvinaita kuti akure. Ndizvo zvinaita kuti ange ana utano hudadeka. Izvi ndizvo zvinafanirawo kuita munhu achandobarwa papsa. Mwari wanatarisira kuti munhu uyu aone Soko raMwari. Soko iri ndiro kudya kwache. Ife tidabarwa naSoko raMwari. Izvi ndizvo zvathu tinapangizka muna 1 Petro 1:23. Ndima iyi inaranga ichiti, "Nakuti mudabarwa kutsva, zvisingabudi pambeu inaora, asi pana isingaori, naSoko raMwari ripenyu rinakhara nakusingaperi". 1 Petro 2:2 inarangawo ichiti, "Kunga wachiya wachandobarwa, pangani mukaka wamweya, uribe kunyangaziwa, kuti mukure nawo, mudzaponesiwa". Soko raMwari ndiro rinaita kuti mweya wako ukure. Paribe chinango chinapusa kuita izvi. Soko raMwari ndiro rinaita kuti mweya wako unge uri mutano. Ndiro rinaita kuti mpfungwa zako ziseenze zvidadeka. Ndiro rinaita kuti mwoyo wako ugadzikane.

Munyori waMapisarema akhana mafungirwe ache akhaita Soko raMwari. Tinayerenga masoko yache muna Mapisarema 119:162. Anati, "Ndinafarira soko ranu kwazvo, kunga munhu aona zvizhinji zvidapambiwa". Aya ndiyo anafanirwa kunga yari mafungirwe yako iwe. Farira Soko raMwaririkoshese. Ridziwe. Reka kuita rakuuziwa nawenango wanhu. Unapusa zvako kuyema parutendo rwaunango munhu. Unapusa kuyema parutendo rwamufundisi wako. Asi haupusi kuramba udayema parutendo urwu. Unanga uchidzafanirwa kuyema parutendo rwako wekha. Ichi nchinhu chisingadzirikanwi nawenango wanhu. Minyengeteto yawena inapusa kunga iri kuwaseenzera kwantsiku. Asi minyengetero iyi inadzareka kuwaseenzera. Izvi zvinaita kuti washamisike. Chikonzero nchakuti Mwari wanada kuti uzviyemere wekha. Wanada kuti nuyeme paSoko rawo. Hawadi kuti urambe udayema parutendo rwawena.

Unafanirwa kukura munyasha. Unafanirwa kuingizira kudziwa Ishe Jeso Kristo. Haufaniri kuita wakuuziwa nawena. Funda pamusoro paJeso. Psaka kudziwa nazvawo. Soko raMwari rinadzaoneka paupenyu hwako. Fungisisa pamusoro paMagwaro. Magwaro yanafanirwa kukhara yari mumpfungwa zako. Ita izvi kusvika wadi kufunga kunga Mwari. Zviite kusvika wafanana nawo paunhu, mazano namaonerwe.

PUPURA UCHITI

Ishe wangu ndinada. Ndimwe Mwari wangu! Ndinakutsvakani mangwanani ngwanani. Mwoyo wangu una nyota. Unashuwa kukudzivani. Mweya wangu unashuwira Soko ranu. Unaita kunga nhondo inatsvaka hova zamadzi. Ndinafadziwa naSoko ranu. Ndinazvipira kwaro riri. Ndiro rinandikurudzira. Ndiro rinandifundisa. Ndiro rinandiraira. Ndidaona upenyu maro riri. Ndidaona rugare. Ndidaona kurungama. Ndidaona mufaro usingaperi. Ndinapa mbiri yentse kuna Mwari!

FURTHER STUDY:

Philippians 3:10

John 17:3

Proverbs 8:17

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )