Chikunda English Hwesa Isixhosa Manyika Ndau Shona Tonga Zim-Changani Zim-Nambya Rhapsody of Realities (Hwesa)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Muvhuro, 25 Gunyana, 2016

Iwe Ndiwe Unafanirwa Kurwa Nkondo Iyi

Urwe kurwa kudadeka kwakutenda, ubatisise upenyu husingaperi, hwako udadanirwa kwaho huri, ukapupura kupupura kudadeka pamweri pazvapupu zvizhinji. 1 Timotio 6:12

Apostora Pauro ndiye adanyora mashoko yathu tajura nayo. Adayanyora kuna Timotio. Haana kuti, "Ndicharwa nkondo yako yakutenda". Nkondo yarutendo inarwiwa namwene wayo. Kunyangwe zvidadaro ndinkondo yakudeka. Idadeka nakuti unaikunda ntsiku zentse. Ndiyo yokha nkondo yathu tinafanirwa kurwa. Tinairwa tichiseenzesa ntsorora yaMweya. Ntsorora iyi ndiSoko raMwari. Nkondo iyi njakubatirira kuSoko raMwari. Unanga uri kuranga zvaro rinaranga. Unazviranga kunyangwe uri kumanikidziwa kureka kuzvitambira.

Unapusa kunga udazingwa basa. Zvinakwanisa kunga zviri kushupa nkuona rinango. Unakwanisa kunga udarooriwa. Asi wanga uriri kukwanisa kubara wana. Chibereko chako chinakwanisa kunga chisiri kuseenza zvidadeka. Izvozvo zventse zviribe ndaa. Hazvifanirwi kukuvhundusa. Irwa nkondo yarutendo. Panapusa kunga paribe tariro yakuti zvinhu zvako zvingadeka. Asi iwe haufanirwi kugomba tariro. Uri mukundi. Udakunda muna Kristo Jeso. Udaropafadziwa. Unafarirwa naMwari. Izvi ndizvo zvako unafanirwa kukhara uchidziwa.

Reka kubvuma kukurirwa nachirwere. Reka kubvuma kukurirwa naurombo. Reka kubvuma kukundikana muupenyu. Una mpfuma yako udapiwa. Udaipiwa nakuti uri muna Kristo. Nakudaro, reka kutambira zvinapikisana nampfuma iyi. Samba murutendo. Khara uchiranga zvinarangwa naSoko raMwari. Unakwanisa kunga uri kusangana nazvinhu muupenyu. Zvinhu izvi zvinapusa kunga zvisingaenderani naSoko raMwari. Zvinapusa kunga zvisingawirirani nazvako udapangiziwa naMwari. Apa ndipo pako unafanirwa kurwa nkondo yakutenda. Ndipo pako unafanirwa kuranga uchiti, "Zvinarangwa naMwari ndizvo zvangu ndiri. Ndina zvinhu zvinabvi naMwari ndinazvo. Zvawo wanati ndinakwanisa kuita ndizvo zvandinakwanisa kuita".

Chimbofunga zvidaitiwa naJeso. Razaro adanga afa. Adanga adina mazuwa marongomuna awigiwa. Asi Jeso waribe kuita hanya nazvo. Wadadanidza Razaro. Wadamuraira kuti abude murinda. Wadaita kunga wanadanidza munhu mupenyu. Penango iwe ungaona zvinhu. Penango ungazvibva nanzewe zako. Penango ungatozvibata. Zvinhu izvi zvinapusa kunga zviribe kukudekera. Zvinapusa kunga zvidaoma.

PUPURA UCHITI

Ndinatenda Mwari Bambo. Ndiwo wadaita kuti ndikodzere kupiwa mpfuma yawapsene. Mpfuma iyi iri muchiyedza. Ndidadzara namaropafadzo yaVhangeri. Ndinararama mayo yari. Ndinakhara ndichikurira zvinhu zventse. Ndinakurira kwentse kwangu ndinaenda. Ndinaita kuti wanhu wadziwe kun'aima kwaKristo. Hareruya.

ZINANGO NDIMA ZINATSIGIRA CHIDZIDZO CHANYAMUNTSI

VaEfeso 1:17-19

Johane 8:32

Obadiya 1:17

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )