Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona 

Usararami Upenyu Hwako Udakhararama

"Musatsazaniski nanyika ino,asi mutsandurhe mafungirhe anu muchisimudzirha,kuti muedze mudziwe kuda kwaMwari kudadeka,kunafadza .kudakwana."(WaRoma 12:2).

Ndima Yathu tawamba nayo inazvayo inatikurudzira kuita.Inatikurudzira kurarama fanika wanhu waMwari.Irikutikurudzira kurarama upenyu hwapadzauru.Hatifaniri kutsazana nawanhu wanyika ino.Usararami fanike wanhu wanyika ino.Tewezera Kristu.

Kuna wanatambira dima rawabambo wawo.Wena wanatambira upenyu hudaparadza wabereki wawo.Upenyu hwawabereki wawo ndihwo hwawo wanararama.Zvidabata wabereki wawo ndizvo zvichawabatawo.Wabereki wanapusa kunga wakhana ukari.Pena iwe udabarha papsa.Haufaniri kureka zvidadari zvichiitika kwako uri.Zviuze kuti,"Ine ndedi chisikwa chipsa.Ndadi munaKristu.Saka ukari hahuoneki pangu ndiri".

Pena uri muKristu.Asi una unhu hwakhari panasekuru wako.Unhu uhu pena huribe kudeka.Haufaniri kugara naunhu uhu.Tsandura upenyu hwako.Hutsandure uchisewenzesa soko raMwari.Ungadzapezisire waenda kudaenda sekuru wako wa.Izvi ndizvo zvathu tinaona mubhaibheri.Tinazviona muna Mateo 23 ndima 30. Ndina iyi ina wanhu wayo inataura nazvawo.Wanhu awa wakhafunga kuti hawadzaiti zvakhaitka nawabambo wawo.Wabambo wawo wa wadanga waita zvinhu zvidanyangara.Asi Jesu adataura nawo achiti, "Saka ringani ndinakutumirani waprofita,nawadachenjera,nawanyori,muchauraya wanyauyawo,nakuwakhomerera pamuchinjiko,muchaneresa wena wawo mumasinagogo anu,nakuwathamangisa mumbzimbo zentse".Tinawerenga masoko aya muna Mateo 23 ndima 34.

Wanhu awa waribe kutambira masoko aJesu aya.Wakhafunga kuti arikupwata.Asi wadadzandoita zvidaitka nawabambo wawo.Asi ifepano tinatenda Mwari.Tinapusa kutsandura mpfungwa zathu.Tinasewenzesa soko raMwari kuzitsandura.Tinapusa kutewera khondo raKristu.Tinapusa kutewera khondo ridadeka.

Saka gara matso ako aripa Sokora Mwari. Udabarha papsa.Saka wadinabasa.Iri ndibasa rakupinza upenyu hwako musoko raMwari.Reka soko raMwari ritonge mpfungwa zako.Rireke ritonge mweya wako.Ndiro rako unafanira kugara uchifunga nazvaro.Ndiro rinafanira kukupa nzero zakurarama.

NamataUchiti

Baba wangu ndinada.Ndinakutendani.Soko ranu rinantsimba.Izi ndintsimba zakutsandura upenyu. Soko iri ndiro radikutonga muupenyu hwangu.Ndinarifungisisa. Mpfungwa zangu zinagara ziri paro riri. Nakudaro kuoneka kwangu kunatsandurha.Chinasiiwa chidafanana naKristu.Ndinararama upenyu hwakururama.Upenyu uhu ndihwo hwanu mudagara mandirongera.Mudzina raJesu Ameni.

Zinango ndima zinatsigira kufunda Kwanyamuntsi:

2 VaKorinte 5:17

VaKorose 3:9-10 NLT

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Hwesa)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Mugovera, 30 Mbudzi 2019)