Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Maropafadzo ESungano Itsva

China, 23 Gunyana 2021

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa ndima * 151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"... Ivo vaya vakasarudzwa naMwari. Vachivasarudza kuti vavazivise kukura kwechakavanzika ichi. Chinova cheVamwari. Chavakarongera vanhu vasiri Vajudha. Chekuti Muponesi agare mamuri. Mugova vanhu verudzi rweVamwari" (Vakorose 1 ndima 26 kusvika 27).

Wakamboenda kuIsiraeri here? Wakamboshanyira Jerusarema rekare here? Kuda wakambosvikako. Unogona kunge wakanzwa nezverumwe rusvingo. Urwu rusvingo runonzi ndirwo rwakanga rwakatsamirana neimba yaMwari. Vajudha vanokoshesa rusvingo urwu zvikuru. Uye zviuru zvevanhu zvinorukoshesavo. Vanhu ava vanogara vachishanyira rusvingo urwu. Vanobva kunyika dzakasiyana siyana. Vamwe vanenge vachingoyeva kuvakwa kwarwo. Vamwevo vanenge vachiuya kuzonamata vari paruri. Vanofunga kuti nzvimbo iyi ndiyo iri pedo naMwari. Vachitarisira kuti minamato yavo inokasira kudavirwa.

Saka rusvingo urwu runokosheswa chose. Mwari varipo havo parusvingo urwu. Asi hapasi ipo poga pavari. Vari mukati makovo. Iyi ndiyo mhosho inoitwa nevamwe. Vane nzvimbo dzavanofarira kunamata vari. Vachifunga kuti ndiko kuti vanzwikwe naMwari. Nzvimbo idzi angava makomo. Kana masango. Kana rusvingo rweJerusarema urwu. Asi izvi hazvisi izvo. Jesu vangadero vakatidzidzisa izvi. Vangadero vakatiraira kuti tinamate tiri parusvingo rweJerusarema urwu. Asi havana kutiraira kuita izvi.

Nhume dzavo dzingadero dzakatirairavo. Asi hadzina. Mashoko aJesu tinotoaverenga muna Johane 4 ndima 21 kusvika 23. Vakati, "Jesu vakataura kwaari. Vakati, "Mhai. Tendai zvandinoreva. Kune imwe nguva ichauya. Yamusingazofaniri kunamata Baba muri mugomo iri. Kana muri paJerusarema. Chete imi munongonamata. Asi hamuzivi zvamunonamata zvacho. Isu tinoziva zvatinonamata. Nokuti ruponeso runobva kuVajudha. Baba vane vanhu vavari kutsvaka. Ndivo vavava kuda ikozvino. Ava vanhu vanovanamata. Asi vanofanira kuvanamata mumweya. Vanofanira kuvanamata muchokwadi. Vanhu ava ndivo vavanoda kuti vavanamate". Sungano Itsva ine maropafadzo ayo. Maropafadzo aya ari mumoyo mako. Saka anofamba newe kose kose.

Mweya Mutsvene vane chokwadi chavanotitaridza. Vanoshandisa Pauro kutitaridza. Chokwadi ichi chakanga chakavanzwa. Chakanga chakavanzwa kwemakore akawanda. Chokwadi ichi ndechekuti Kristu vanogona kuva mukati mako. Zvichibva zvakuita munhu werudzi rweVamwari. Ndizvo zvatavona muna Vakorose 1 ndima 26 kusvika 27. Idzi ndidzo shungu dzaMwari. Ndiko kusaka vakaunzwa Sungano Itsva. Muna Kristu ndimo mune zvinhu zvose. Ndimo mune zvose zvaungada muhupenyu. Zvino, Kristu ava vava mukati mako. Kureva kuti hapachina chausina. Wava nezvinhu zvose.

Saka ungava nechaunotsvaka. Chitsvake mumoyo mako. Ndimo mune zvinhu zvose. Kristu vava kugara mumoyo mako. Wakatopiwa maropafadzo ose. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna Vaefeso 1 ndima 3. Aya maropafadzo epamweya. Maropafadzo aya ari muna Kristu. Kristu vava mukati mako. Vakauyamo netwavo twose. Wava weropa ravo. Simba ravo ndiro rawava kushandisa. Mazano avo ava mauri. Wava kutonga wakavamiririra. Wava werudzi rwavo. Nyasha dzavo dzava mauri. Aya ndiwo maropafadzo eSungano Itsva. Mwari ngavarumbidzwe.

Pupura Uchiti

Kristu vanogara mukati mangu. Vakandipa nyasha dzavo. Vakandipa hunyanzvi hwavo. Saka ndava kutonga muhupenyu huno. Ndava nezvose zvandingada. Ndivo vakaita kuti ndive werudzi rweVamwari. Ndivo vanondifumisa. Ndivo vanoita kuti ndigare ndichikunda. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Vafiripi 4 ndima 13

Vakorose 3 ndima 1 kusvika 4

Vakorose 1 ndima 26 kusvika 27

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Kore Kore)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch