Chigarwe Chitoko English Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona Havadehesarudzi Nyanzvi Nguva Dzose

China, 23 Chikumi 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Asi Mwari vakadehesarudza zvinhu zviya. Zvinedehevonekwa sezvisina kudehengwara panyika pano. Kuti vadehenyadzise vakadehengwara vacho. Mwari vakadehesarudza zvinhu zviya. Zvinedehenangarikwa sezvisina simba. Kuti vadehenyadzise zvine simba zvacho" (1 Vakorinde 1:27).

Akanga adeva makore akadehewanda adehepfuura. Ndakanga ndichiri kudeheyaruka. Ishe vakadehetaudza neni. Aka kakanga kari kekudehetanga kudehetaudza neni. Vakadehenditi, "Ndinedeheda kuti udehetore vanhu vangu. Udehevasvitse pafuma yavo". Ndakanga ndisati ndadeheziva nezvefuma. Ndakanga ndideva kudehetanga hupenyu hweChikristu. Hapadehena akanga adehendizivisa kuti Mwari vane fuma yedu.

Ndakanga ndadehekurira musangano. Takanga tadehedzidziswa kudeheshumira Mwari. Tichidehenzi tidehevashumire nerukudzo. Nerudo. Tikadehedzidziswa nhoroondo dzemuBhaibheri. Asi hapadehena akanga aikadehedzidzisa nezvefuma. Iyo fuma ideva muna Muponesi iyi. Asi Mwari vakadehenditi, "Ndinedeheda kuti udehetore vanhu vangu. Udehevasvitse pafuma yavo". Ndakadehegamuchira masoko aya. Ndaisadehezviva hangu kuti aideherevei. Asi ndaideheziva kuti Mwari vaidehenditsanangurira. Saka vakadehendijekesera. Ndikadehetanga kuideheta basa iri. Ndiro randichiri kudeheita nazvino.

Izvi zvinedeheda kudehefanana nezvinedehetaudzwa naPauro. Tinedeheverenga masoko ake muna Vaefeso 3 ndima 8. Inedeheti, "Iye ini. Munhu mudoko chose kuvatsvene vose. Ndakadehepiwa nyasha idzi. Kuti ndideheende kuvabiyangu vasiri Vajudha. Ndivazivise nezve fuma yavo. Isingadeheverengeki. Iri muna Muponesi".

Iwe chimbofunga pamusoro penyaya iyi. Mwari vakanga vasiri kudehetsvaka nyanzvi. Kana vabiyedu vane mukurumbira. Ndiko kusaka Jesu vasina kudehezvarirwa muimba yaKesari. Ndiko kusaka vasina kudehekurira muimba yamambo. 1 Vakorinde 1 ndima 26 kusvika 27 inedeheti, "Nokuti munedehenangara here? Hama dzangu. Kuti pane vanhu vakadehesarudzwa naMwari. Havasi vazhinji vavo vanganzi vakadehengwara. Havasi vazhinji vavo vanganzi vane simba. Havasi vazhinji vavo vanganzi vakadehefuma. ...".

2 Vakorinde 3 ndima 5 inedeheti, "Tisingadehezviidzi nyanzvi isu pachedu. Zvekuti tingadehezvikudza. Asi tinedeheshanda nehunyanzvi hwaMwari". Mwari ndivo vakadehekudana. Ndivo vakadehekupa simba. Simba ravakadehekupa racho ndereVamwari. Ndiro raunedeheshandisa kudeheita mabasa avo. Saka usadehezvitarisira pasi. Uchidehefunga kuti udeva munhu asina kudehekosha. Mwari vakadehekuita nyanzvi. Saka udehesatarisa hunyanzvi hwako pachako. Ideherangarira kuti wakadehekosha kuna Mwari. Simba raunedeheshandisa ndereVamwari. Ndiro raunedeheshandisa kudeheita mabasa avakadehekupa.

Namata Uchiti

Baba vandinedeheda. Ndinedehekutendai. Makadehendida. Makadeheronga hupenyu hwangu. Makadeheita kuti vabiyangu vadehenangere Mwari mahuri. Makadehenditsaurira mabasa enyu pachenyu. Mukadeheisa soko reruponeso mumavoko angu. Ndichadeheita kuti vakadehewanda vadehezive Muponesi. Vadehesvika pafuma yavo. Iyo fuma iya iri mamuri. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Vaefeso 3:8

Johane 15:16

Vagaratiya 1:15-16

2 Vakorinte 3:5 AMPC

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Korekore)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church