Chikunda English Korekore Manyika Nambya Ndau Shona Venda Ideherarama MuMweya

Chishanu, 24 Chikumi 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Saka kana mweya yedu yadeheva mipenyu. Ngatideheirege ichidehetitungamirira pakudeherarama kwedu" (Vagaratiya 5:25)

Isu tiri Vakristu. Saka tinedeherarama mumweya. Ndihwo hupenyu hwedu ihwohwo. Tinedeherarama sevanhu vanedehevimba naMwari. Ikoko ndiko kudeherarama mumweya. Izvi ndizvo zvatinedehenangara muna 2 Vakorinde 5 ndima 7. Saka meso edu anedehegara ari pane zvinedehetaudzwa neSoko raMwari. Kwete pazvinhu zviri kudeheitika patiri. Kana pazvinhu zvatinedehenzwa mumiviri yedu yenyama. Kana zvatinedehenangara nemeso enyama.

Mabiyedu akadehetanga adeva mumunda weEdheni. Akadehebva adehepara mhosva adeva imomo. Iyi yakanga ideva mhosva yekudehetengesa nyika. Mweya wake wakadehebva wadeheparadzwa. Ukadehebva wadehetanga kudehetongwa nemuviri wenyama. Zvepamweya ndizvo zvoga zvaakanga achidehenzwisisa pose apa. Ndizvo zvaaideherarama nazvo. Asi akadehetanga kudehekoshesa zvaaidehenangara nemeso enyama. Akadehetanga kudeheita izvi paakadehepandukira Mwari. Mwari vakanga vadehemuyambira pamusoro pazvo. Tinedeheverenga masoko avo muna Genesi 2 ndima 17. Inedeheti, "Asi muchero wekudeheziva zvakadehenaka nezvakadeheipa usadehedya. Nokuti musi wauchadeheunyopora. Uchadehefa pachokwadi". Mweya wake ndiwo wakanga udeva kudehefa.

Munhu akadehenyopora muchero uyu. Akadehefa. Akadehebviswa pana Mwari pakare ipapo. Asi akanga achisidehefarira kudehetandara naMwari. Zvino akanga adehetadza. Akadehebva adehetiza Mwari. Akanedehevanda. Izvi ndizvo zvatinedehenangara muna Genesi 3 ndima 9 kudehesvika 11.

Pane zvinhu zviviri zvakadeheitika apa. Iwe unedehefanira kudehezviziva. Chekudehetanga kwakanga kudeva kudehefa kwemweya wake. Kudehefa uku ndiko kwakadehemubvisa pana Mwari. Mwari ndivo hupenyu. Zvino munhu angadehebviswa pavari. Haadehegoni kudehenangara zvinhu nenzira yazvinedehenangarikwa nayo naMwari. Haadehegoni kudehenangara kudehenaka kwaMwari. Ndiko kusaka Adhama akadehetanga kudehezvinangara akadeheshama.

Iwe ungadeheva udeva kudeherarama mumweya. Unedehegona kudehenangara kudehenaka kwaMwari. Unedehegona kudehenangara chiedza chavo. Unedehegona kudehenangara zvinedehenangarikwa naMwari. Uchidehezvinangara nenzira yazvinedehenangarikwa nayo naMwari. Asi mweya wako ungasadehefamba muchiedza chaMwari. Rima ndiro rinenge radeheva kudehekutungamirira. Unenge wadeheva kudehenangara zvinedehenangarikwa nemeso enyama chete. Izvi ndizvo zvakadeheitika kuna Adhama. Zvakadeheitika kwaari achideva mumunda weEdheni.

Varoma 9 ndima 8 inedeheti, "Kudehereva kuti havasi vose vaya. Vakadehebuda muvura hwaAbhurahama. Vanedehetorwa sevana vaMwari. ...". Saka kune vana vepanyama. Vana ava ndivo vanedehetungamirirwa nezvavanedehenangara nemeso enyama. Asi tinedehetenda Mwari. Iwe hauchisiri wedzinza raAdhama wekudehetanga. Wakadehezvarwa kechipiri. Apa ndipo pawakadehezvarwa wadehefanana naIshe vekudenga. Saka wadeheva kudehefanira kudeherarama semunhu wekudenga. Wadeheva kudehefanira kudehetungamirirwa naMweya Mutsvene.

Ideherarama mumweya. Unozovona kuti wakaedehekunda zvinhu zvenyika ino. Unedehezviva kuti hazvichadehegoni kuti udehekundikane. Hazvichadehegoni kuti uwodzwe moyo. Unedehenangara kuti hauchisiri murima. Uye hazvichadehegoni kuti udeheparadzwe nezvinhu zvenyika ino. Unodehevona kuti une imwe nyika yawadehava kudeherarama mairi. Nyika iyi ndeye kudenga. Vanedeherarama mairi vakuru kudehedarika venyika ino. Hareruya!

Namata Uchiti

Baba vandinedeheda. Ndinedehekutendai. Ini ndinedehevimba naMwari. Ruvimbo rwangu urwu isimba. Ndiro simba rinedehekunda nyika ino. Handitarisi zvinhu nemeso enyama. Ndinedehetarisa zvinedehetaudza Soko raMwari pamusoro pazvo. Nyika ino haidehegoni kudehendikonesa kudehewana zvandinedeheda. Haidehegoni kudehendikonesa kudeheita zvandinedeheda. Ndidevai muna Muponesi. Saka ndadeva mukundi. Hareruya!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Varoma 8:3-8

2 Vakorinde 5:7

VaGaratia 5:16-18

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Korekore)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church