Chikunda English Hwesa Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho Zimvenda Mazita Mana AJesu

Chitatu, 29 Chikumi 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Nokuti takadehezvarirwa mwana. Takadehepiwa mwanakomana. Hushe huchava pafudzi rake. Zita rake richanzi Unedeheshamisa. Gota. Mwari une simba. Baba vekusingaperi. Muchinda werugare" (Isaya 9:6-7).

Isaya ndiye akadehenyora ndima yatadehevhura nayo. Mwari vakanga vadehemuzivisa nezvemwana. Mwana uyu akanga achadehezvarwa. Mwari vakadehebva vadehemuzivisa mazita emwana uyu. Rekudehetanga rakanga richadeheva, "Gota Rinedeheshamisa".

Masoko aya anedeheturikirwa kudehebva kuChihebheru. Masoko eChihebheru acho anedehereva "Mhare Pakudeheronga". Masoko aya anedehetsanangura Mweya Mutsvene. Ndizvo zvatinedehenangara muna Johane 14 ndima 16. Inedeheti, "Ini ndichadehekumbira Baba kuti vadehekupei mumwe Munyaradzi. Ivo vachadehekupai Munyaradzi uyu kuti adehegare nemi nokudehesingaperi. Munyaradzi uyu ndiye achange ari Chipangamazano, Mubatsiri, Munyengetereri, Gweta, Musimbisi, neMununuri, anedeheuya pamunedehepererwa nesimba" (AMPC).

Mwari ndivo vakanga vari kudeheronga izvi. Vakanga vadeheronga kuti mwana uyu adehezvarwe. Adehekure. Afe. Adehevigwe. Agozomuka kudehevakafa. Mushure mazvo aidehefanira kudehedzoka. Achidehedzoka ari Mweya Mutsvene. Achideheshanda ari musangano revatsvene vake. Ari gota rinedeheshamisa. Achidehetitungamirira kudeherarama sehunyanzvi.

Sangano revatsvene richadeheyenda. Ishe Jesu vadeheuya kudehesungunura Vaisiraeri. Vachadeheuya vadeva Mwari VeMasimba. Izvi ndizvo zvatinedehenangara muna Taitasi 2 ndima 13. Inedeheti, "Tichidehetarisira chiropafadzo chiya. Chekudehedzoka kwaMwari wedu vakuru. Ivo Muponesi wedu. Jesu Muponesi". Izvi zvichadeheitika pahondo yeAmagedhoni. Hondo iyi ichadeherwiwa muIsiraeri. Vajudha vachadehetambudzwa zvikuru panguva iyi. Vachange vadeva kudehetambudzwa namuponesi wenhema. Vazhinji vavo vachadehetiza. Asi Jesu vachadeheuya. Vachange vachidehebva kudenga. Vachadeheuya vaine hondo huru. Iyi ihondo yevatsvene. Vagonunura Isiraeri. Vachadehebva varanga muponesi wenhema. Pamwe nevavengi vaMwari vose.

Mushure mazvo Vajudha vachadeheziva Jesu saBaba Vekusingaperi. Vanenge vakadeheramba Jesu. Vachidehevaramba kwemakore zviuru zviviri. Asi zvino Jesu vaya vadehevanunura. Vachidehevarwira kumuponesi wenhema. Saka vachadeheuya kuna Jesu ava. Vachidehechema. Vachidehedemba. Vachidehetaudza masoko adeva muna Mapisarema 103 ndima 10 kudehesvika 13. Vachideheti, "Haana kudehetiitira sezvakadehefanira zvivi zvedu. Kana kudehetipa mubairo sezvakadehefanira zvakadeheipa zvedu. ... Sokudehenzwira tsitsi kwababa vana vake, saizvozvo Jehovha unedehenzwira tsitsi vanedehemutya".

Zita rekudehepedzisira ndere kuti Muchinda weRugare. Jesu vanenge vadehenunura Isiraeri. Vaidehegamuchira zvekare. Vachadehebva vatanga hushe. Vadehetonge kwechiuru chemakore. Makore aya anenge ari erugare. Isu tichange tideva kudehetonga pamwe chete naJesu ava. Tichidehetonga marudzi epanyika pano. Izvi ndizvo zvatinedehenangara muna Zvakadehezarurwa 20 ndima 4 kudehesvika 6.

Mazuva andiri kudehetaudza nezvawo aya haasi kure. Zita rekudehetanga takadeherinangara. Tadeheva nemakore ava kudehesvika zviuru zviviri tideheva naro. Ndiyo nguva yatiri kudehenangara Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene ava vadeva kudeheshanda musangano revatsvene. Vadeva kudeheshanda vakadehemiririra Muponesi. Saka kudehebvutwa kwevatsvene hakuchisiri kure. Iwe chidehefana kudehegadzirira. Tenzi vadeheva pedo kudeheuya.

Pupura Uchiti

Imi Mwari! Mune masimba ose! Vanhu vachadeherumbidza mabasa enyu. Vachidehesiya vana vavo vachideherumbidzavo. Vachidehepupura mabasa enyu makuru. Munedeheita sekudeheronga kwenyu. Njere dzenyu dzinoedehehamisa. Hareruya!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Isaya 9:6-7

Vahebheru 9:28

Zvakazarurwa 20:4-6

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Korekore)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church