Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Chii Chinedehediwa Kuti Udehegare Uchidehekunda?

China, 6 Nyamavhuvhu 2020

"nokudaro akadeheti kwandiri, 'Iri ndiro shoko raJehovha kuna Zerubhabheri: 'Hazviitwi nehondo kana nesimba, asi nomweya wangu,' ndizvo zvinedehetaudza Jehovha Wamasimba Ose"(Zekaria 4ndima6).

Apostora Pauro adeva nemasoko aanedehetipa. Tinedeheaverenga munaVaEfeso 5 ndima 18 kusvika 19. Anedeheti, "Musadhakwa newaini, nokuti ndipo panekusadehezvidzora. Asi, muzadzwe noMweya. Mutaure kunomumwe nomumwe wenyu namapisarema, nedzimbo uye nenziyo dzomweya. Muimbe uye muridzire Ishe mimhanzi mumwoyo yenyu".

Vaapostora vakasishumira. Vaideheshumira vakadehemiririra Jesu. Vaideheshandisa Soko raMwari. Uye vaideheshandisa simba raMweya Mutsvene. Ndiko kusaka vakadehebudirira. Izvi ndizvo zvatinedehenangara muna Mabasa. Ndizvo zvatinedehefaniravo kuita nhasi. Asi kune vamwe vanedehetsvaka kudehebudirira. Vanedehekutsvaka nesimba ravo rose. Vanedeheshandisavo njere dzevanhu. Asi havadehebudiriri. Imhaka yekuti vanedeheshandisa pfungwa dzavo. Zvino, pfungwa dzevanhu dzine zvadzisingadehegoni kudeheita. Dzine padzinedehegumira.

Kubudirira kunedeherongwa mumweya. Asi kuda wanga uchideheshandisa simba rako. Kuda wangauchishandisahunyanzvihwako. Chiregakurambauchidero. ChitangakushandisamazanoaMweyaMutsvene. Vatenderevakutungamirire. Izvindizvozvatinotaridzwamuna 2 VaKorinte 3 ndima 5. Inoti, "Kwetenokutitinogonaisupachedu, zvokutititichakatindechedu, asikugonakwedukunobvakunaMwari".

Tine hunyanzvihwatinoshandisa. HunyanzviuhundehwaMweyaMutsvene. Ndivovaunofanirakuvimbanavo. Ungava nesanganorevatsvene. Raurikutsvakakutirikure. Chiichaurikuitakutirikure? Kuda unebokaraurikutungamirira. Raurikudakutirikure. Chiichaurikuitakutirikure? Kuda urikutsvakakutimariyakoiwande. Uri kushandisanziradzipi? Kana kutiurikutsvkakutimabasaakoabudirire. Uri kuzviitanenziradzipi? RegaMweyaMutsvenevakubatsire. Bvumakubatsirwanavomuhupenyu. Vanozoitakutiuvemunhuanoshamisa. VanozokutaridzazvinhuzvirimuhumambohwaMwari. Vanozokubatsirakunzwisisazvinhuzvepamweya. Ndivovanodiwakutiukunde. Ndivovanogonakuitakutiubudirire.

NamataUchiti

Baba vekudengavandinoda. Ndinokutendai. MakandipaMweyaMutsvene. Mweya ava vanogaramukatimangu. Vane hupenyuhwavanoitakutindirarame. Hupenyuuhundihwohuyahwamakandirongera. NdinogarandakazadzwanaMweyaMutsvene. Nokudero, ndinoshumiraVhangeri. Ndinorishumiranomazvo. Ndinorisvitsakuvanhu. NdichiunzavakawandakuHumambohwenyu. MuzitaraJesu. Ameni.

DzimweNdimaDzinotsigiraChidzidzoChaNhasi

Zvirevo 3 ndima 5 kusvika 6

VaFiripi2:13

2 Vakorinte 3:5 AMPC

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Korekore)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)