Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Hupenyu Hutsva. HweKururama

Muvhuro, 10 Nyamavhuvhu 2020

"Uyo, akanga asingazivi zvivi, akadehemuita kuti ave zvivi nokuda kwedu; kuti isu tive kururama kwaMwari maari" (2 VaKorinte 5ndima21).

Munhu angadehegamuchira Kristu. Anehupenyu hwaanedehebva awana. Hupenyu uhu hutsva. Nokudaro anedehevavo munhu mutsva. Anenge asati akimbo vapo. Anenge ava muna Kristu. Adeva chimwevo chipuka. Hupenyu uhu ndehwekudeherurama. Munhu angadeheva nehupenyu hwakadehedai. Angadeheva weropa iri. Anenge adeva mukuru kuchivi. Anenge adeva mukuru kuna dhiyabhori. Anenge asisadehefi. Zvinenge zvisisadehegoni kuti adeheende kugomba remoto. Anenge adeheva kudehegona kudeherarama hupenyu hwakadeherurama.

Kune munhu werudzi rwenyika ino. Manhu akadehedai mutadzi. Ndiko kusaka achidehetadza. Asi munhu uyu angadehezvarwa patsva. Uku kunenge kurikudehezvarwa kechipiri. Anedehebva ashanduka rudzi. Anenge asisiri mutadzi. Anenge adeheva munhu akadeherurama. Urwu ndirwo runenge rwadeheva rudzi rwake.

Kuda iwe wakadehezvarwa patsva. Uku kwakanga kusiri kungoshandura mafungiro chete. Kwakanga kurikushanduka rudzi. Munhu wekare akadehebva abviswa. Munhu uyu ndiye aideheva mutadzi. Pakadehebva padeuya munhu mutsva. Munhu uyu akadeherurama. Kudeherurama uku hakuna kungoiswa pamunhu wekare. Kwete. Munhu wekare akadehebviswa. Kukadehesikwa mumwe. Mutsva. Munhu uyu ndiye anedeheziva Mwari. Kudeherurama kudeva maari. Ava kudehegona kudeheita zvinedehediwa naMwari Baba.

Asi kune vanokoshesa tsika dzekunamata chete. Vanhu ava havadehenzwisisi izvi. Vanedehefunga kuti munhu anedehefanira kutanga adeherarama hupenyu hwakadeherurama. Ndiko kuti agoitwa munhu akadeherurama. Izvi hazvidehegoneki. Munhu anedehefanira kutanga adeheitwa akadeherurama. Ndiko kuti adehegone kudeherarama hupenyu hwakadeherurama. Kudeherurama uku kunedehefanira kutanga kwadeheiswa mumweya make. Kune simba rakunedehemupa. Simba iri ndiro rinedehediwa. Ndiro rinedeheita kuti adehegone kudeherarama zvakadeherurama.

Izvi ndizvo zvinedeheitika muChikristu. Mwari vanedehetanga vadehekuita munhu akadeherurama. Vobva vadehenangara kuti uchideheraramazvakarurama. Zvisizvo, havadehegoni kudehenangara kuti udeherarame zvakadeherurama. Bhaibheri rinezvarinedehetiudza. Tinedehezviverenga muna VaRoma 4 ndima 25. Rinedeheti Jesu Kristu vakadehefa. Vakadehefira zvivi zvedu. Vakazomutswa kudehebva kuvadehekafa. Izvi ndizvo zvakadeheita kuti tisadehewanikwa tiine mhosva yatakadehepara. Mwari ngavadeheropafadzwe!

PupuraUchiti

Ini ndakadehezvarwa naMwari. Mweya wangu wavawerudzi rwavo. Vanhu verudzi rwavo vakadeherurama. Ndichiri panyika pano hangu. Asi ndafanana naJesu. Jesu ndeve rudzi rweVamwari. Nenivo ndava werudzi rweVamwari. Jesu vakadeherurama. Nenivo ndakadeherurama. Ndava werudzi rutsva. Ndava nehupenyu hutsva. Ndadeva muna Kristu Jesu. Nokudaro ndavakudeherurama kwaMwari. Ndadeheva werudzi rweVamwari. Hareruya.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

VaRoma 5:17

VaRoma 8 ndima 1 kusvika 4

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Korekore)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)