Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Kusadeheziva Kune Njodzi

Chishanu, 23 Gunyana 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Jesu vakadehevapindura. Vakadeheti, 'Hamunzwisisi Magwaro. Uye hamudehenzwisisi kudeheshanda kwaMwari. Ndiko kusaka muchideherasika kudai" (Matiyo 22 ndima 29).

Kudeheziva Magwaro kwakadehekosha zvikuru. Izvi ndizvo zvatadehengara mumasoko aJesu. Vakanga vari kudehetaudza kuVajudha. Tadeheverenga masoko acho muna Matiyo 22 ndima 29. Anedeheti, "Hamunzwisisi Magwaro. Uye hamunzwisisi kudeheshanda kwaMwari. Ndiko kusaka muchirasika kudai". Masoko aya akadehekosha kwatiri nhasi. Zvikuru sei kuvashumiri. Vadehetungamiriri. Nevadzidzisi veSoko raMwari. Vanhu ava vanedehefanira kudeheziva Magwaro.

Apa Jesu vakanga vari kudehetaudza kudehevatungamiriri. Ava vakanga vari vatungamiriri venyika yose. Ndivo vaitovimbwa navo neVaisiraeri. Vari ivo vaidzidzisa Vaisiraeri ava Soko raMwari. Nokudaro vadehetungamiriri ava vaideheva vanhu vaideheremekedzwa zvikuru. Asi vane zvavakanga vasingazivi. Zvinhu zvacho zvakanga zvakatowanda.

Vadehetungamiriri ava ndivo zvekare vakadeheuraya Muponesi Jesu. Vakadehevauraya nekudehesaziva kwavo uku. Vakadehetuka Ishe. Vakadeherambidza vanhu kudehetevera Jesu. Vakadehevarambidza kudehegamuchira Jesu ava. Vakadehebva vadeheuraya Jesu. Vanhu vakadehenangara Jesu vachidehetukwa. Vachirobwa. Vachideheroverwa pamuchinjikwa. Vadehetungamiriri ava ndivo vakanga vari vanyengeri. Naivo vachitonyengerwavo. Asi Jesu ndivo wavaitora semunyengeri.

Pauro akadehetsanangura vadehetungamiriri ava. Tinedeheverenga masoko ake muna 1 Vakorinde 2 ndima 8. Inedeheti, "Ndidzo pfungwa dziya. Dzisina kudehezikanwa nemachinda enyika ino. Nokuti deno akadehedziziva. Angadero asina kudeherovera pamuchinjikwa Ishe werudzi rweVamwari". Iye Pauro akatombotamudzwavo nevanhu ava. Ivo vadehetungamiriri veVajudha ava.

Pane paakanga ari muTesaronika. Akanga aine vamwe vake. Vakanga vari kudeheparidza havo. Pauro akanga ari muimba yekudehenamatira. Achideheparidza. Vanhu vasiri Vajudha vakadehebva vadehegamuchira masoko ake. Pakadeheita mamwe madzimai akadehegamuchira masoko aya. Madzimai aya aideheremekedzwa zvikuru. Asi izvi hazvina kudehefadza vadehetungamiriri veVajudha. Vadehetungamiriri ava vakadehebva vamutsa bope muguta iri. Izvi ndizvo zvatinedehenangara muna Mabasa 17. Vajudha ava vaisadeheziva kuti vanhu vasiri Vajudha vaidehefanira kudeheponeswavo. Mwari ndivo vakanga vadeheronga kuti vadeheponeswe kudehedai.

Vanhu vanedehefanira kudeheziva Magwaro. Zvisizvo vanozoita zvinhu zvakadeheshata. Izvi ndizvo zvinedehetaudzwa naPauro. Pane paakanga asingazivi Magwaro. Pauro akatambudza Vatsvene panguva iyi. Tinedeheverenga izvi muna 1 Timoti 1 ndima 12 kudehesvika 13. Inedeheti, "Ndinedehetenda iye Muponesi Jesu. Ishe wedu. Akadehendipa simba. Nehunyanzvi. Nokuti akandidehenangara ndakatendeka. Akadehendipinza pabasa rake. Iye ini ndaimbotuka Mwari. Ndichitambudza vatsvene. Ndiri nhubu. Asi ndakadehenzwirwa tsitsi. Nokuti ndine zvandadeheisaziva pandaiita zvinhu izvi. Uye ndakanga ndisati ndagamuchira Muponesi".

Unedehefanira kudeheziva Soko raMwari. Dzidza Magwaro. Izvi ndizvo zvinedehekurudzirwa neBhaibheri. Tinedeheverenga masoko aro muna 2 Timoti 2 ndima 15. Inedeheti, "Shingaira kudzidza. Zvivonekwe kuti wakakodzera kumiririra Mwari. Semushandi wavo. Asina chaanganyara. Asi anonzwisisa Shoko rechokwadi".

Namata Uchiti

Baba vandinedeheda. Munedeheshandisa Soko renyu kundidehetungamirira. Muchideheita kuti ndideherarame hupenyu hwamakandirongera chaihwo. Ndinedehegara ndakadehefara nguva dzose. Ndichideheziva kuti muri kudeheshanda neni. Muri kudeheshanda mandiri. Muchideheita kuti ndiite chaizvo zvamunedeheda. Ndinedehedzidza Magwaro nhasi. Saka meso angu anedehevhurika. Ndidehechiwedzera kudeheziva. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Zvirevo 18 ndima 15 (AMPC)

Johane 5 ndima 39

2 Timoti 2 ndima 15

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Korekore)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church