Chikunda English Hwesa Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho Zimvenda Wimba NaMwari. Ndiyo Nhowo Yako Iyoyo

Chishanu, 14 Ndira 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa ndima * 151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze"Saka shongai nhumbi dzese dzehondo. Dziya dzamakapihwa naMwari. Kuti mugone kumira pazuwa rakaipa. Mugone kurwisa musi uyu. Muchikunda. Muchisara makamira sewakundi" (Vaefeso 6 ndima 13).

Vaefeso 6 inotsanangura nhumbi dzedu dzehondo. Nhumbi idzi dzinokuziwisa marwiro anoite muwengi. Nhumbi dzacho dzinotitaridza nzvimbo dzatingofanire kudziwirira. Zvichibva zvaita kuti tiziwe zvombo zvinoshandiswa ngemuwengi. Vaefeso 6 ndima 14 kusvika 17 ingoti, "Saka mirai. Makasungirira chokwadi muzviuno zvenyu. Makavhara zvipfuwa zvenyu ngekururama. Tsoka dzenyu dzakagadzirira kuhambisa soko reruponeso. Iro riya rinounza rugare. Pamusoro pazvese wimbai naMwari. Kuwimba naMwari inhowo. Ndiyo inoshandiswa kuvhara misewe yewakaipa. Misewe yacho inobvira moto. Mupfekewo ruponeso. Murupfeke mumusoro menyu. Rupfekeyi sengowani. ...".

Ndima iyi inotaura pamusoro pekuwimba naMwari. Ingoti kunovhara misewe yaSatani. Izvi zvingobve zvatiziwisa zvakaita misewe yacho. Misewe iyi zviro zvinouya mupfungwa dzedu. Zvinouya zvichitsvage kuti tigamuchire zvinopesana naMwari. Zviro izvi ndizvo zviya zvinotsvaga kuti tiore moyo. Tisuwe. Titye. Tikundikane. Misewe iyi inouyawo zviri zvirwere. Zviro izvi zvinenge zvichitsvaga kuti tisawimba ngeSoko raMwari. Asi Bhaibheri rinotiziwisa zvatingofanire kuita. Ringoti, "... Pamusoro pazvese wimbai naMwari. Kuwimba naMwari inhowo. Ndiyo inoshandiswa kuvhara misewe yewakaipa. Misewe yacho inobviraa moto ...". Saka ungofanire kuwimba naMwari. Izvi zvinozoite kuti ugone kuvhara misewe yemuwengi. Unozogona kuivhara yese. Hapana kana umwe unozogona kusenerera. Saka kuwimba naMwari uku inotowe nhowo.

Wimba naMwari. Ndiyo nhowo yako iyoyo. Usabvuma kukurirwa. Umweni akambotaura achiti, "Ndanga ndiri kuwimba naMwari chose. Asi zviro zvakabve zvangoshata. Ndikabve ndaora moyo". Iwe haufanire kudaro. Ramba uchiwimba naMwari. Ndokuti ugone kuparadza misewe yauri kupfurwa nayo. Misewe iyi iri kupfurwa ngemweya yetsvina.

Varoma 10 ndima 17 ingoti, "Saka rutendo runouya ngekuzwa. Kuzwa kunouya ngeSoko raMwari". Ungofanire kugara uchitutira Soko raMwari mumweya mako. Ndokuti urambe uchiwana simba rekuwimba naMwari. Ungofanirewo kurarama semunhu anowimba naMwari. Ndokuti pasawane chingakuzungunutsa. Satani angazokupfura hake ngemisewe yake. Asi iwe hauzovhunduke. Misewe iyi inenge yawe kungoparadzwa ngenhowo yako iyi.

Pupura Uchiti

Ini ndinowimba naMwari. Iyoyo ndiyo nhowo yangu. Ndiyo yandinoshandisa kukurira muwengi. Ndiyo yandinoshandisa kukurira zvinotsvaga kundikanganisa. Ndiyo yandinoshandisa kuvhara misewe yemuwengi. Soko raMwari ndiro rinotonga mweya wangu. Ndiro rinotonga pfungwa dzangu. Ndiro rinotonga muwiri wangu wenyama. Rutendo rwangu urwu isimba. Ndiro simba rinokurira nyika ino. Saka ndichagara ndichikunda.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNyamasi

1 Johane 5 ndima 4

1 Vakorinde 16 ndima 13

Varoma 4 ndima 19 kusvika 20

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch)