Chikunda English Korekore Manyika Nambya Ndau Shona Venda Shandisa Soko RaMwari Pakurwa

Mugovera, 15 Ndira 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa ndima * 151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze" Mupfekewo ruponeso. Murupfeke mumusoro menyu. Rupfekeyi sengowani. Mugotoravo munondo waMweya. Rinowe Soko raMwari. Mugare muchinamata. Muchikumbirira wanhu. Muchinamata mhando dzese dzeminamato. Muchinamata mumweya. Muchirindira. Muine moyo murefu. Muchinyengeterera watsvene wese" (Vaefeso 6 ndima 17 kusvika 18).

Tine zvombo zvatinoshandisa pakurwa. Ndizvo zvatakafunda pamazuwa apera. Takatarisa zvombo zvatinoshandisa kuzvidziwirira. Tinowerenga ngezvezvombo izvi muna Vaefeso 6 ndima 14 kusvika 17. Zvombo zvacho zvese zvinomwe. Asi chimwe chega ndicho chatinoshandisa kurwisa muwengi. Chombo ichi munondo waMweya. Munondo uyu iSoko raMwari. Iri iSoko ratinoite zvekutaura. Soko iri rinonzi Rhema paChigiriki.

Rhema isoko raunopihwa naMwari. Isoko rinouya rakananga iwe. Rakasiyana ngerimwe rinonzi Logos paChigiriki. Logos masoko aMwari ese. Anogonawo kunge ari masoko angobve mumusoro mako. Bhaibheri rinotiraira kushandisa Rhema. Soko iri ndiro rinotikundisa. Isoko ratinoita zvekutaura. Asi tinoritaura sesoko rabve kuna Mwari.

Soko reRhema iri ndiro rinonzi munondo waMweya. Munondo unoshandiswa pakuranga. Unoshandiswawo pakurwisa. Munondo chombo chekurwisa nacho. Chinoshandiswa pamuwengi.

Tingofanire kushandisa Rhema pakurwa hondo yakanaka. Izvi ndizvo zvatataridzwa naPauro. Tazviona mundima yatavhura nayo. Yati, "Mugare muchinamata. Muchikumbirira wanhu. Muchinamata mhando dzese dzeminamato. Muchinamata mumweya. Muchirindira. Muine moyo murefu. Muchinyengeterera watsvene wese". Saka soko reRhema iri rakasiyana ngeamweni. Iri rinoshandiswa pakurwa. Bhaibheri rinotiraira kuti titore munondo waMweya. Izvi zvinotaridza kuti tiri warwi. Zvinotitaridzawo kuti hatingofaniri kuzvidziwirira badzi. Tingofanire kupota tichirwisawo. Tichirwisa masimba emuwengi.

Saka tinganamata. Tichinamata minamato yemhando dzese. Tichikumbirira wanhu mumweya. Ndipo patinofanire kutaura masoko. Aya angofanire kunge ari masoko ewanhu wanowimba naMwari. Tingofanire kutaura masoko aya kugadzirisa zviro. Tichiashandisa kurwisa masimba erima. Ngemasimba emuwengi.

Ungawe uri mushandi pane imweni nzvimbo. Wanhu wekubasa kwako wangawe wari kukumanikidza kuita zvinopesana ngeSoko raMwari. Hurumende yenyika yako ingaise mitemo. Mitemo yacho ingawe inotsvaga kuti ruponeso rusaparidzwa munyika. Iwe usaora moyo. Usapererwa. Ndiwe ungofanire kusiya Satani apererwa. Saka taura Soko raMwari. Ndokuti Satani uyu aende kure.

Pupura Uchiti

Ndinotonga masimba erima. Ndinoparadza mabasa awo muguta rangu. Ndinoparadza mabasa awo munyika mangu. Ndinoronga zvinoitika mumweya nhasi. Ndichitaura semukundi. Ndichitaura semunhu akapfuma. Mutano. Ane simba. Ndinotaura Soko raMwari ngemuromo wangu. Saka ndinokunda saMwari. Ndinotonga zviro zvenyika ino. Muzita raIshe Jesu Muponesi. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Chidzidzo ChaNyamasi

1 Johane 4 ndima 4

Joshua 1 ndima 8

Vahebheru 4 ndima 12

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch)