English Manyika Ndau Shona Angowonikwa Mawuri Ndiwani?

Muvhuro, 12 Kukadzi 2024

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*6*58225# Mwari vakuropafadze

"Iwo waya wadotsarudzwa ndiMwari. Wayiwatsarudza kuti wawatawurire kukura kweshidozezwa ishi. ShewaMwari. Shawadorongera wanhu wasiri waJudhaba. Shekuti Muponisi akare mamuri. Muwe wanhu werudzi rwaMwari' (WaKorose 1 ndima 27).

Iwewe wati muna Muponisi. Saka wati mhuka itsva. Udotsanduka rudzi. Wati werudzi rwaMuponisi . Hawushari werudzi rwewanhu wenyika inoba. Mwiya wako udosikwa patsva. Mwiya uyu wafanana naMuponisi. Watine shimiro shaMuponisi . Saka kana ukayita zviro ungofanira kuzviyita tsemunhu werudzi rwaMuponisi .

Ukatawura masoko, Muponisi ndiwo wangofanira kunzwikwa wayitawura mawuri. Tawura tsemunhu angofarira wanhu. Rudo rwaMuponisi ngaruwonekwe mumasoko ako aya. Ita tsemunhu angofarira wanhu. Wanhu ngawawone nzero dzaMuponisi mawuri. Ngawawone kururama kwaMuponisi. Tawura masoko adozara nyasha. Angosimudzira wanhu. Rekera Muponisi watawure wari mawuri. Hwarekere wasenzese madziso ako. Wayisenzesa mawoko ako kuyita mabasa awo.

Muponisi watukara mawuri. Izvezvo ndizvo zvingotawura kuwa muKristo. Muponisi awa ndiwo watuwonikwa pawuri. Muponisi wangofanira kuwonikwa pamunhu. Kururama kwaMuponisi kungofanira kuwonikwa pamunhu uyu. Munhu wacho angofanira kuwonikwa kuti ndewe ropa raMuponisi . Ndiko kuti munhu uyu anzi muKristo.

Ukashatiriswa chinyi shingowonekwa pawuri? Muponisi ndiwo wangofanira kuwonikwa pawuri. Pota uyiwongorora mabasa ako. Kururama kwaMwari kungowonekwa mumabasa ako aya yere? Mwari wangowonekwa muhunhu hwako yere? Zviro izvi ndizvo zvingokupangidza kuti Mwiya wako uri kukura.

Namata Uyiti

Tenzi wandingoda. Ndingokutendani. Mudondiropafadza. Mudondizaza ngerudo rwanu. Ngekururama kwanu. Mudotozviyisa mandiri. Saka ndatitori imwemwe. Ndatine hunyoro. Ndatine mwoyo murefu. Ndine rugare. Ndingofarira wanhu. Ndine tsitsi. Nzero dzanu dzingowonikwa pandiri. Nyasha dzanu dzingowonikwa pandiri. Imwemwe mungowonikwa pandiri. Runako rwanu rungowonikwa pandiri. Rudo rwanu rungokara ruyiwonikwa pandiri. Muponisi wari mandiri. Ndishari panyika panapa hangu. Asi ndafanana nawo pazvetse. Muzita raJeso . Ameni.

Dzina Ndima Dzingotsinhira Shidzidzo Shenyamusi:
Zvirevo 25 ndima 28 GNB
Vagaratiya 3 ndima 27
Vaefeso 4 ndima 22 kusvika 24

(Shidzidzo ishi shatorwa kubva mu:
Rhapsody of Realities (Manyika)
Ringonyorwa ndi:
Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.
Mungoriwona pa:https://rhapsodylanguages.tniglobal.org/regions/
Zvina zvidzidzo mungozviwona pa: https://bit.ly/Shona_Church