Chikunda English Korekore Manyika Nambya Ndau Shona Venda Ukanzwisisa Jesu Ungotomufarira Badzi

Mugovera, 14 Chivabvu 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Kuti ndiwaziwe iwo. Ngesimba ridowamutsa kuwapfi. Ndigotambura pamwepo nawo. Ndiiuraiwawo ngenzira yawadouraiwa ndiyo iwo" ( WaFiripi 3 ndima 10).

Pauro ndiye adonyora ndima yatavhura ndiyo. Angoti, "Kuti ndiwazive iwo ...". Kana ukanzwisisa Jesu ungotowafarira badzi. Ndiko saka Pauro aitsuwira kumuziwa. Pakaita munhu asingafariri Jesuba, munhu uyu angonga asinganatsi kumuziwaba. Wanhu awa wangofanira kunzwisisa Jesu. Hazvizoitiba kuti wasamufarireba. Saka ungofanira kuwedzera kunzwisisa Jesu. Izveizvo zvingozoita kuti uwedzerewo kuwafarira. Hareruya!

Izvi ndizvotingowona pana Pauro. Pauro adonga ari muFarisi. Boka rashe ndiro riya raisafarira Jesuba. Ndiro ridotungamirira pakutambudza watsvene wekutanga. Pauro ndiye una wewadonga warutambudza watsvene awa. Hurumende yashe idotomupa mvumo yekutambudza watsvene awa. Izvi ndizvotingotaurirwa ngeBhaibheri. Mabasa 8 ndima 3 ingoti, "Sauro adotanga kutambudza sangano. Aipindira watsvene mudzimba dzawo. Aiwasunga. Aisunga wamuna newakadzi aindowapfigira".

Pauro haana kugumira ipapoba. Adoramba aishishidzira wateweri waIshe. Aiwimbisa kuwauraya. Izvi ndizvotingotaurirwa ndiRuka. Tingozviwerenga muna Mabasa 9 ndima 1. Asi pane shiro shidozoitika. Shiro ishi shidobva shatsandura hupenyu hwashe zvachose. Shidoitika aruenda kuDhamasiko. Adosongana naIshe ari munzira kuendayo. Mabasa 9 ndima 3 kusvika 6 ingotitaurira zvidoitika. Ingoti, "Adonga ari parwendo urwu atusvika Dhamasiko. Shiedza shidobva kudenga. Shikamupenyera. Shiedza ishi shidonga shidojeka maningi. Sauro adobva adonha patsi. Adonzwa izwi. Riiti, 'Sauro! Sauro! Ungonditambudzireiko?' Iye adodaira. Adoti, 'Ndimwi waniko? Nhai Ishe?' Izwi riya ridodaira. Ridoti, 'Ndini Jesu. Ndini wacho wauri kutambudza. Uruzviomesera. Ngekuti uri kupfanha zviro zvingobaya'. Sauro adotanga kusha. Adoti, 'Ishe! Chinyi shamungoda kuti ndiite? ...". Hareruya!

Pauro adobva atanga kuziwa Ishe. Izvi zvidobva zvaita kuti atange kuwasenzera. Adobva atanga kufamba ngenyika. Aitaurira wanhu kuti Jesu mhupenyu nekuti wariyo diko. Pauro adonga atunzwisisa Jesu. Saka adonga atuwafarira maningi. Hapana aikwanisa kudzima rudo rwashe urwuba.

Ndiko saka adotaura muna waEfeso 3 ndima 19 aiti, "Irwo rudo irwoirwo rusingakwanisi kunzwisiswa ngepfungwa dzemunhuba. Uye ngekuti zviro zviya zvingowonekwa muna Mwari. Zviwonekwewo mamuri. Zvidokwana". Izvi ndizvo udorongerwa ndiMwari. Angoda kuti mweya wako unzwisise Muponesi Jesu. Haadi kuti umuziwe ngepfungwa badziba. Angodazve kuti zviri muna Mwari zvetse zviwewo mauri iwewe. Rudo rwashe rupfachuke mauri. Zviiwonekwa kuti wati weropa rashe. Wati werudzi rwashe. Nekuti simba rashe ndiro rawatusenzesa pakurarama kwako. Hareruya!

Namata Uiti

Baba wandingoda. Ndingokutendai. Mweya wangu watunzwisisa rudo rwanu. Rudo urwu harunzwisisiki ngepfungwa dzemunhuba. Haruna shitemaba. Rungokara ngekusingaperi. Midzi yangu idodzika murudo rwanu. Nyika ingowona rudo urwu pandiri. Muzita raJesu. Ameni.

Dzina Ndima Dzingotsinhira Shidzidzo Shenyamusi

Vaefeso 3:17-19

Vafiripi 3:7-10

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church