Chikunda English Korekore Manyika Nambya Ndau Shona Venda Senzesa Idi raMwari Kudziwirira Moyo Wako

China, 19 Chivabvu 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Mwana wangu. Teerera. Ungwarire. Moyo wako ngaukare uri mugwara kwaro" (Zvirevo 23 ndima 19 NLT).

Kune zviro zvingoitwa ngewena wanhu. Zviro izvi zvingokoka mweya idonyangara. Zvingoita kuti mweya iyi ipinde muhupenyu hwawo. Mweya yacho ingopinda wanhu awa wasingaziwiba. Wanhu awa wangonga wane dzina dzimbo dzawangofarira. Wangonga wane kuna kudza kwawangofarira. Zviro izvi zvingobva zvakoka mweya idonyangara. Kune waKristu wangofarira kuwona mifananidzo yewanhu wari muswinda. WaKristu wadoshare wangonga warutokoka mweya idonyangara. Mwari ane mutemo waadotopa wana washe.Adowarambidza kudongorera wanhu wasina kupfekeba. Mutemo uyu uri muSungano yekara. Tingouwerenga muna Revhitiko 18.

Mwari haafariri zviro zvidoshareba. Hazvitarisirwi pawanhu wadoruramaba. Muponesi angopinda senyi mumoyo wemunhu? Angopindamo kana munhu uyu akagashira Jesu. Aipupura pamhene kuti ndiye ati Ishe washe. Muponesi angobva apinda mumoyo wemunhu uyu. Saka kana munhu akagashirawo zviro zvemweya idonyangara, angovhura moyo washe kuti zvipinde. Mweya yetsvina iyi ingobva yapindawo mumoyo mashe.

Saka zvidziwirire. Utsarekere zvisina kururama zviipinda mumoyo makoba. Mwari haafariri zviro zvisina kururamaba. Izvi ndizvotingowona muna waRoma 1 ndima 18. Ingoti, "Mwari ane hasha. Hasha idzi dzingowonekwa muzvirango zvaangotuma kubva kudenga. Airanga kusada Mwari kwetse. Nekusarurama kwewanhu waya wasingakoshesi idiba. Waiita zvisina kururamaba. Asi iwo waiziwa idi iri". Utsachengete pfungwa dzisina kunakaba. Utsachengete hashaba. Utsachengete hutsinyeba. Senzesa Soko raMwari kukara uigeza moyo wako. Uibvisa zviro zvetse izvi mauri.Soko raMwari ringogezaa. Ringobvisa zviro zvetse zvisina kunakaba. Ringokugeza paya paungonga ururifungisisa. Uikara pfungwa dzako dziri pariri. Uirichengetawo riri mupfungwa dzako. Izvi ndizvotingotaurirwa muna Johane 15 ndima 3, ingoti, " Zvino, imweimwe mudotonatswa. Ngekuda kwemasoko andidotaura kwamuri". Rarama tsemuKristu. Moyo wako ngaukare uri mugwara kwaro. Ngaukare uri muSoko raMwari. Izvi ndizvo tawerenga mundima yatavhura ndiyo. Zadza Soko raMwari mumweya mako. Ndiro raungofanira kukara uifunga. Ndiko kuti zvisina kururama zvisapindeba.

Mwari ane masoko aadotipa. Tingoawerenga muna Zvirevo 23 ndima 26. Adoti, "Mwanakomana wangu, ndipe moyo wako; Madziso ako ngaafarire nzira dzangu". Moyo wako ngaufarire Soko rashe. Ngaufarire kururama. Rarama tsemunhu wekwaMwari. Uifadza Mwari muzviro zvetse. Hareruya!

Pupura Uiti

Satani haana shashe mandiri. Satani uyu ndisho shimwari shenyika ino. Ishe adondipa simba rekukurira mwiri wenyama. Saka ndingokwanisa kurinda moyo wangu. Ndingokwanisa kurinda pfungwa dzangu. Pfungwa dzisina kunaka hadzikwanisi kukara mumoyo manguba. Soko raMwari ndiro ringotonga mweya wangu. Ndiro ringotonga pfungwa dzangu. Ndiro ringotonga mwiri wangu wenyama. Saka mweya wangu ungokara uigezwa ngeSoko raMwari. Pfungwa dzangu dzingokara dziigezwa ngeSoko iri. Mwiri wangu wenyama ungokara uigezwawo ndiro. Muzita raJesu. Ameni.

Dzina Ndima Dzingotsinhira Shidzidzo Shenyamusi

1 Johane 2 ndima 16

Mapisarema 119 ndima 11

Zvirevo 4:23

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church