Chigarwe Chitoko English Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona Mibvunzo Mitatu Idokosha

Chishanu, 26 Chivabvu 2023

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

'Mbavha ingouya kowoba. Kuwuraya. Ngekuparadza. Ineine ndidouya kuti muwe ngehupenyu. Muwe ngehudokwana. Muinakirwa ndiho' (Johane 10 ndima 10).

Muhupenyu mune mibvunzo mitatu. Mibvunzo yacho ngeingoteera. Wekutanga ungoti, 'Chinyi?' Weshipiri ungoti, 'Ngenyi?' Weshitatu ungoti, 'Ngendawa yenyi?' Iwewe ukaziwa shiro, ndizvo zvingodiwa kuti utange kurarama. Asi kana ukaziwawo nzira yekuita ndiyo shiro shacho zvingobva zvaita kuti utange kubudirira muhupenyu. Asi ukaziwa shikonzero shiro ishi shiifanira kuitwa. Izveizvo zvingobva zvakupa masimba ekutonga. Ngekuti ungonga watuita basa raudosikirwa chairo.

Mibvunzo iyi ingosenza pazviro zvetse. Mungawa muhupenyu hwako. Kana mumabasa ako. Kana mumare dzako. Kana mumhuri yako. Kana mumabasa aungoitira Mwari. Mibvunzo iyi idokosha muzviro izvi zvetse. Saka ungofanira kukwanisa kuidayira. Asi udonyanya kukosha wacho ngeweshipiri. Ndiwo wanga urunetsa wanhu kwemakore adowanda.

Udobarirwenyi? Ngenyi uri panyika panapa panguwa inoyi? Ngenyi uri mufundisi? Ngendawa yenyi uri chiremba? Ngeny uri murimi? Ngenyi uri mutungamiriri wewanhu? Ngenyi uri muwuto? Ngenyi uri muimbi? Ngenyi uri muparidzi weRuponeso? Ngenyi uruita zvauruita izveizvo? Mibvunzo yetse iyi ndiyo ingokutaurira zvaururaramira panyika.

Iwewe ungofanira kunzwisisa zvaungoraramira. Ndiko kuti uziwe chaizvo zvaungofanira kuita muhupenyu. Uizonzwisisawo ndima yako muzviro zvetse zviruitika.

Saka watuziwa zvaururaramira yere? Ungoziwa zvawudokarira panyika yere? Zvauruita zvine shinangwa shenyi? Ngenyi udobarwa keshipiri? Uibarirwa muna Muponesi? Soko raMwari ndiro ringokutaurira zvaudokarira panyika.

Tingowona izvi muna 1 Pita 2 ndima 9. Ingoti, 'Asi imweimwe muri rudzi rudotsanangurwa. Madzimambo. Wapirisita. Rudzi rutsvene. Wanhu waadozviwanira. Kuti wangokuwonai warumbidze Mwari. Iwo wadokutorani. Wadokubvisani mudima. Wadokupinzani mushiyedza shawo shingoshamisa'. Mwari wangoda kuwonekwa pauri. Ndizvo zvawadokusikira. Wangoda kuti wangokuwona warumbidze Mwari. Wawone mabasa aMwari pauri. Iwo mabasa aya angoshamisa. Saka ungofanira kunga ururaramira Mwari. Uiwafadza. Uirarama hupenyu chaihwo hwawadokurongera. Hareruya!

Namata Uyiti
Baba wandingoda. Ndatunzwisisa zvamungofarira chaizvo. Mweya wangu watunzwisisa zviro zvemweya. Mwoyo wangu watunzwisisa zvamudorongera hupenyu hwangu. Ndiripo kukufadzayi muzviro zvetse. Ndiyiita mabasa adonaka. Iwayo amudokara mandirongera. Ndati muna Muponesi. Saka ndingorarama hupenyu hwamudondirongera. Ndiyiita kuti imweimwe mukudzwe tsaMwari. Muzita raJesu. Ameni.

Dzina Ndima Dzingotsinhira Shidzidzo Shenyamusi
2 Timoti 1 ndima 8 kusvika 9
Mabasa 26 ndima 16 kusvika 18

Shidzidzo ishi shatorwa kubva mu:
Rhapsody of Realities (Manyika)
Ringonyorwa ndi:
Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.
Mungoriwona pa: https://bit.ly/rorlanguages
Zvina zvidzidzo mungozviwona pa: https://bit.ly/Shona_Church