Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Haatsarudzi Shasha Nguwa Dzetseba

China, 23 Chikumi 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Asi Mwari adotsarudza zviro zviya. Zvingowonekwa tsezvisina kungwaraba panyika pano. Kuti anyadzise wadongwara wacho. Mwari adotsarudza zviro zviya. Zvingowonekwa tsezvisina simbaba. Kuti anyadzise zvine simba zvacho" (1WaKorinde 1:27).

Makore adowanda adarika ndishari kukura. Ishe adotaura nene. Aka kadonga kari kekutanga kutaura nene. Adonditi, "Ndingoda kuti utore wanhu wangu. Uwasvitse papfuma yawo". Ndidonga ndisati ndamboziwa ngezvepfuma iyiba. Ndidonga ndiri kutotanga hupenyu hweshiKristu. Hapana adonga ambonditaurira kuti Mwari ane pfuma yasuba.

Ndidonga ndakurira musangano. Tidonga tandofundiswa kushumira Mwari. Tiinzi timushumire ngerukudzo. Ngerudo. Tidofundiswa nhorowondo dzemuBhaibheri. Asi hapana adonga adombotifundisa ngezvepfumaba. Iyi ipfuma iri muna Muponesi. Asi Mwari adonditi, "Ndingoda kuti utore wanhu wangu. Uwasvitse papfuma yawo". Ndidogashira masoko aya. Ndaisazviwa hangu kuti aitaurenyiba. Asi ndaiziwa kuti Mwari ashazonditsanangurira. Saka adozondijekesera. Ndidotanga kuita basa iri. Ndiro randishari kuita nazvino.

Izvi zvingoda kufanana ngezvingotaurwa ndiPauro. Tingowerenga masoko ashe muna waEfeso 3 ndima 8. Ingoti, "Iye ineine, Munhu mudiki kuwatsvene wetse. Ndidopiwa nyasha idzi. Kuti ndiyende kuwanhu wasiri waJudhaba. Ndiiwataurira ngezve pfuma yawo isingawerengekiba Iri muna Muponesi".

Iwewe chimbofunga pamutsoro penyaya iyi. Mwari adonga asiri kutsvaka shasha kana wanhu wane mbiriba. Ndiko saka Jesu asina kubarirwa mumba yaKesariba. Ndiko saka asina kukurira mumba yamamboba. 1 waKorinde 1 ndima 26 kusvika 27 ingoti, "Ngekuti mungowona ere? Hama dzangu. Kuti pane wanhu wadotsarudzwa ndiMwari. Tsandi wadowanda wawo wangonzi wadongwaraba. Tsandi wadowanda wawo wangonzi wane simbaba Tsandi wadowanda wawo wangonzi wadopfumaba. ...".

2 waKorinde 3 ndima 5 ingoti, "Tisingazviiti shasha ifeife pacheduba. Zvekuti tingotozvikudza. Asi tingosenza ngehunyanzvi hwaMwari". Mwari ndiye adokudaidza. Ndiye adokupa simba. Simba raadokupa racho ngerewaMwari. Ndiro raungosenzesa kuita mabasa ashe. Saka utsazviringire patsiba. Uifunga kuti uri munhu asina basaba. Mwari adotokuita shasha. Saka utsazviringire hunyanzvi hwako pachakoba. Tondera kuti udokosha kuna Mwari. Simba raungosenzesa ngerewaMwari. Ndiro raungosenzesa kuita mabasa aadokupa.

Namata Uiti

Baba wandingoda. Ndingokutendai. Mudondida. Mudoronga hupenyu hwangu. Mudoita kuti wanhu wawone Mwari mahuri. Mudonditsaurira mabasa anu pachanu. Mudoisa soko reruponeso mumawoko angu. Ndishaita kuti wadowanda waziwe Muponesi. Wasvike papfuma yawo. Pfuma iya iri mamuri. Muzita raJesu. Ameni.

Dzina Ndima Dzingotsinhira Shidzidzo Shenyamusi

Vaefeso 3:8

Johane 15:16

Vagaratiya 1:15-16

2 Vakorinte 3:5 AMPC

(Shidzidzo ishi shatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Mungoriwona pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvina zvidzidzo mungozviwona pa: https://bit.ly/Shona_Church