Chikunda English Hwesa Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho Zimvenda Mazita Mana AJesu

Chitatu, 29 Chikumi 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Ngekuti tidobarirwa mwana. Tidopiwa murumbwana. Hushe hushawa papfudzi rashe. Zita rashe rishanzi Ungoshamisa. Gota. Mwari une simba. Baba wekusingaperi. Muchinda werugare" (Isaya 9:6-7).

Isaya ndiye adonyora ndima yatavhura ndiyo. Mwari adonga amutaurira ngezvemwana. Mwana uyu adonga ashazobarwa. Mwari adobva amutaurira mazita emwana uyu. Rekutanga ridonga rishazowa, "Gota Ringoshamisa".

Masoko aya angoturikirwa kubva kushiHebheru. Masoko eshiHebheru acho angotaura "Mhare Pakuronga". Masoko aya angotsanangura Mweya Mutsvene. Ndizvotingowona muna Johane 14 ndima 16. Ingoti, "Ineine ndishakumbira Baba kuti wakupeyi una Munyaradzi. Iwo washakupai Munyaradzi uyu kuti akare nemwe ngekusingaperiba. Munyaradzi uyu ndiye ashanga ari Shipangamazano, Mubatsiri, Munyengetereri, Gweta, Musimbisi, neMununuri, angouya pamungopererwa ngesimba" (AMPC).

Mwari ndiye adonga aruronga izvi. Adong aronga kuti mwana uyu abarwe. Akure. Apfe. Awigwe. Azomuke kuwapfi. Mushure mazvo aifanira kuzodzoka. Aidzoka ari Mweya Mutsvene. Aisenza ari musangano rewatsvene washe. Ari gota ringoshamisa. Aititungamirira kurarama ngehunyanzvi.

Sangano rewatsvene rishazoenda. Ishe Jesu ozouya koosunungura waIsiraeri. Ashauya ari Mwari weMasimba. Izvi ndizvotingowona muna Taitasi 2 ndima 13. Ingoti, "Tiitarisira shiropafadzo shiya shekudzoka kwaMwari wasu mukuru. Iye Muponesi wasu. Jesu Muponesi". Izvi zvishaitika pahondo yeAmagedhoni. Hondo iyi ishakanirwa muIsiraeri. WaJudha washatambudzwa maningi panguwa iyi. Wangonga warutambudzwa ndimuponesi wemanyepo. Wadowanda wawo washawara. Asi Jesu ashauya arubva kudenga. Ashauya ane hondo huru. Iyi ihondo yewatsvene. Washanunura Isiraeri. Washabva watonga muponesi wemanyepo pamwepo newawengi waMwari wetse.

Mushure mazvo waJudha washaziwa Jesu tsaBaba wekusingaperiba. Wangonga wadomboramba Jesu. Waimuramba kwemakore zviuru zviiri. Asi zvino Jesu uyu ashazowanunura. Ashawakanira kumuponesi wemanyepo. Saka washazouya kuna Jesu uyu. Wairira. Waidemba. Waitaura masoko ari muna Mapisarema 103 ndima 10 kusvika 13. Waiti, "Haana kutiitira tsezvakafanira zvitadzo zvasuba. Kana kutipa mubairo tsezvakafanira zvidonyangara zvasu. ... Tsekunzwira tsitsi kungoita baba kuwana washe, tsaizvozvo Jehovha ungonzwira tsitsi wangomusha".

Zita rekupedzisira nderekuti Muchinda weRugare. Jesu angonga anunura Isiraeri. Waigashira futi. Ashabva awamba hushe. Ashatonga kwechiuru shemakore. Makore aya angonga ari erugare. Ifeife tingonga tirutonga pamwepo naJesu uyu. Tiitonga marudzi epanyika pano. Izvi ndizvotingowona muna Zvakazarurwa 20 ndima 4 kusvika 6.

Mazuwa andiri kutaura ngezvawo aya haari kuraba. Zita rekutanga tidotoriwona. Tatitorine makore atusvika zviuru zviiri tinaro. Ndiyo nguwa yatiri kuwona Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene uyu ari kusenza musangano rewatsvene. Arusenzaa adomiririra Muponesi. Saka kubvutwa kwewatsvene hakuri kuraba. Iwewe chifana kugadzirira. Tenzi ati pasho kuuya.

Pupura Uiti

Imweimwe Mwari! Mune masimba etse! Wanhu washarumbidza mabasa anu. Waisiya wana wawo wairumbidzawo. Waipupura mabasa anu makuru. Mungoita tsekuronga kwanu. Nzero dzanu dzingoshamisa. Hareruya!

Dzina Ndima Dzingotsinhira Shidzidzo Shenyamusi

Isaya 9:6-7

Vahebheru 9:28

Zvakazarurwa 20:4-6

(Shidzidzo ishi shatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Mungoriwona pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvina zvidzidzo mungozviwona pa: https://bit.ly/Shona_Church