Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Haushatongwi Ngezvitadzoba. Hapashana shidopfa Pauriba

Mugovera, 6 Nyamavhuvhu 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

?Kune mutemo wemweya wehupenyu. Mutemo uyu ungosenza muna Muponesi Jesu. Mutemo uyu udondisunungura. Udondibvisa parufu. Udondisunungurawo kubva kumutemo wezvitadzo" (WaRoma 8:2).

Pauri hapashana shidopfaba. Shitadzo hashishakwanisi kukutongaba. Udosunungurwa kubva kuzviro izvi. Pane mutemo udokusunungura kushare. Uyu mhutemo wemweya wehupenyu. Hareruya! Mutemo uyu ndiwotingowona muna Jemusi 1 ndima 25 naJemusi 2 ndima 12 futi. Udotsanangurwa mundima idzi tsemutemo wewanhu wadosununguka. 1 Johane 5 ndima 12 kusvika 13 ingoti, "Munhu ane Mwanakomana ane hupenyu uhu. Ngeweropa rashe. Asi munhu asina Mwanakomana haana hupenyu uhuba. Tsandi weropa rasheba. Ndidokunyorerani zviro izvi. Imweimwe mudogashira zita reMwanakomana waMwari. Kuti muziwe kuti matine hupenyu husingaperiba. Mati weropa raMuponesi".

Hupenyu husingaperiba uhu huri muMwanakomana waMwari. Zvino iwewe watine hupenyu uhu. Haushafaniri kunetseka ngeshitadzoba. Haushafaniri kunetseka ngehoshaba. Matenda kana rufu. Izvi ndizvotingowona pana Mosesi. Adonga atine makore zana ngemakumi mairi. Asi madziso ashe adonga asharuwona zvidonaka. Adonga ashidondogwinya. Ayiita tsezvingonzi adonga ashari mujaya. Izvi ndizvotingowona muna Dheuteronomiyo 34 ndima 7.

Mosesi adonga ari weSungano yeKara. Asi aiziwa kuti aisafanira kupfaba. Soko raMwari ndiro raimugwinyisa. Ndiro raimuraramisa. Iye adonga ainzwisisa izvi. Ndizvotingowona muna Dheuteronomiyo 32 ndima 46 kusvika 47. Aya ndiwo angofanirawo kuwa mafungiro ako. Iwewe udobarwa keshipiri. Apa ndipo paudowuya watsanduka rudzi. Wati munhu asingapfiba.Haushana rutadzoba. Wati munhu adorurama. Hareruya!

Pupura Uiti

Ineine ndidotsandurwa rudzi. Hazvishakwanisikiba kuti ndipfe. Ndaturarama ngekusingaperiba. Hapana shondingosongana nasho shingokwanisa kundiurayaba. Munzira yangu hamuna dimaba. Ndati munhu weropa raMwari. Saka handichengeti dima mandiriba. Ndine mweya watundiraramisa. Mweya uyu ndiwo uyauya ungoraramisa zviro. Ndine nzvimbo yandatukara. Munzvimbo iyi hamuna shiro shidopfaba.Hareruya!

Dzina Ndima Dzingotsinhira Shidzidzo Shenyamusi

Johane 5:24

1 Johane 5:11-13

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvina zvidzidzo mungozviwona pa: https://bit.ly/Shona_Church