Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Nzwisisa Ruponeso

Chitatu, 10 Nyamavhuvhu 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Ngekuti handinyari soko iriba. Ndingowimba naro. Ngekuti isimba. Isimba ringosenzeswa ndiMwari. Ndiro raangosenzesa kuponesa wanhu. Wangoponeswa wacho ngewaya wangonga warigashira. Kutanga MuJudha. Ngekuwanhu wasiri WaJudhaba? (WaRoma 1:16).

Iwewe ungofanira kutanga wanzwisisa ruponeso rwaJesu. Ndiko kuti uwone maropafadzo arwo etse. Ndiko kuti ukwanise kurugashira. Zvirewo ndima 7 ingoti, ?? uwone kunzwisisa pane zvetse zvaungowana?. Saka ungofanira kunzwisisa ruponeso. Izveizvo zvidokosha maningi. Pauro angotsanangura ruponeso urwu. Tawerenga masoko ashe muna waRoma 1 ndima 16. Yati, "Ngekuti handinyari ngesoko iriba. Ndingowimba naro. Ngekuti isimba. Isimba ringosenzeswa ndiMwari. Ndiro raangosenzesa kuponesa wanhu. Wangoponeswa wacho ngewaya wangonga warigashira. Kutanga muJudha ngekuwanhu wasiri waJudhaba".

Saka soko reruponeso iri chinyi? Soko iri isoko raMwari. Ndiro soko riya ringotaura pamutsoro paMuponesi Jesu. Riitijekesera zvaari. Riijekesa basa raadouya koita panyika. MuKristu umwe ngeumwe angofanira kunzwisisa soko iri. Ndiko kuti akare aikunda muhupenyu.

Jesu ane mufananidzo waadombotaura. Uyu mufananidzo wemumwayi. Mumwayi adomwaya mbewu. Dzina dzidodonhera parutiwi rwenzira. Chiri dziibva dzauya dziinhonga mbewu idzi. Jesu adozotsanangura mufananidzo uyu. Adoti mbewu iyi iSoko raMwari. Ina mbewu idodonhera parutiwi rwenzira. Izvi zvine wanhu wazvingotsanangura. Wanhu awa wangonzwa Soko raMwari asi wasingarinzwisisba. Zvino Satani angobva awuya kuwanhu awa. Aiwatorera Soko iri. Izvi ndizvotingowerenga muna Mariko 4 ndima 15. Soko iri ridonga rapinda mumwoyo yawo. Asi iwo hawana kurinzwisisaba. Saka Satani adobva aritora. Iwewe ungofanira kunzwisisa soko reruponeso. Ndiko kuti hupenyu hwako hupinde mugwara ridonaka. Hauzombotsvaki kupota uikunhidzirwaba. Ungonga watunzwisisa basa raMweya Mutsvene muhupenyu hwako.

Ndiko saka Mweya Mutsvene ane munamato waadoita. Adowunamata ari muna Pauro. Tingowona munamato wacho muna waEfeso 1 ndima 18. Ungoti, "Madziso emweya yanu awone shiyedza. Kuti mukwanise kuziwa zvidonakira kuwa wanhu washe. Muziwezve kuwanda kwepfuma yeWamwari. Iyo idogadzirirwa watsvene". Saka kara uitaura uiti mwoyo wako ungonzwisisa. Ngekutizve mweya wako ungonzwisisa ruponeso. Ndiko kuti uwone maropafadzo eruponeso etse. Maropafadzo aya angozokara aikubatsira zuwa rimwe ngerimwe. Hareruya!

Namata Uiti

Baba wandingoda. Ndingokutendayi. Mandipangidza simba riri muruponeso rwanu. Simba iri ringoshamisa. Soko ranu randitaurira pfuma yangu. Pfuma iyi iri muna Muponesi Jesu. Ndidobarwa keshipiri. Apa ndipo pandidobarwa ndati werudzi rweWamwari. Saka ndingokurira zvetse zvondingosongana nazvo. Ndine shungu dzekutaurira wanhu ngezveruponeso rwanu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzina Ndima Dzingotsinhira Shidzidzo Shenyamusi

Varoma 1 ndima 16 AMPC

2 Timoti 1 ndima 8 kusvika 10(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvina zvidzidzo mungozviwona pa: https://bit.ly/Shona_Church