Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Kusaziwa Kune Ngozi

Chishanu, 23 Gunyana 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Jesu adowapindura. Adoti, 'Hamunzwisisi magwaroba. Hamunzwisisizve kusenzaa kwaMwariba. Ndiyo ndawa muiratsika kusharezvi" (Matiyo 22 ndima 29).

Kuziwa Magwaro kudokosha maningi. Izvi ndizvo tawona mumasoko aJesu. Adonga arutaura kuwaJudha. Tawerenga masoko acho muna Matiyo 22 ndima 29. Angoti, "Hamunzwisisi magwaroba. Hamunzwisiszve kusenza kwaMwariba. Ndiyo ndawa muiratsika kusharezvi". Masoko aya adokoshawo kwatiri nyamusi. Kunyanyanyanya senyi kuwashumiri. Watungamiriri. Ngewafundisi weSoko raMwari. Wanhu awa wangofanira kuziwa magwaro.

Apa Jesu adonga arutaura kuwatungamiriri. Awa wadonga wari watungamiriri wenyika yetse. Ndiwo waitowimbwa ndiwo ngewaIsiraeri. Ndiwo waifundisa waIsiraeri awa Soko raMwari. Saka watungamiriri awa wadonga wari wanhu waikudzwa maningi. Asi wane zvawadonga wasingaziwiba. Zviro zvacho zvidonga zvidotowanda.

Watungamiriri awa ndiwo futi wadowuraya Muponesi Jesu. Wadomuwuraya ngekusaziwa kwawoba uku. Wadotuka Ishe. Wadorambidza wanhu kuteera Jesu. Wadowarambidza kugashira Jesu uyu. Wadobva wawuraya Jesu. Wanhu wadowona Jesu aitukwa. Ainerwa. Ainererwa pamuchinjikwa. Watungamiriri awa ndiwo wadonga wari wapfunziri. Nawo waitopfunzirwawo. Asi Jesu ndiye wawaitora tsemupfunziri.

Pauro adotsanangurawo watungamiriri awa. Tingowerenga masoko ashe muna 1 waKorinde 2 ndima 8. Ingoti, "Ndidzo pfungwa dziya. Dzisina kuzikanwa ngemachinda enyika inoba. Ngekuti dai adodziziwa. Angadaro asina kunerera pamuchinjikwa Ishe werudzi rwewamwariba". Iye Pauro adotombotambudzwawo ngewanhu awa. Iwo watungamiriri wewaJudha awa.

Pane paadonga ari muTesaronika. Adonga ane wena washe. Wadonga waruparidza hawo. Pauro adonga ari mumba yekunamatira. Aruparidza. Wanhu wasiri waJudhaba wadobva wagashira masoko ashe. Padoitawo ena madzimai adogashira masoko aya. Madzimai aya aikudzwa maningi. Asi izvi hazvina kufadza watungamiriri wewaJudhaba. Watungamiriri awa wadobva wamutsa mhirizhonga muguta iri. Izvi ndizvotingowona muna Mabasa 17. WaJudha awa waisaziwa kuti wanhu wasiri waJudhaba waifanira kuponeswawo. Mwari ndiye adonga aronga kuti waponeswe kusharezvi.

Wanhu wangofanira kuziwa Magwaro. Zvisirizvoba wangozoita zviro zvidonyangara. Izvi ndizvo zvingotaurwawo ndiPauro. Pane paadonga asingaziwi magwaroba, Pauro adotambudza watsvene panguwa iyi. Tingowerenga izvi muna 1 Timoti 1 ndima 12 kusvika 13. Ingoti, "Ndingotenda iye Muponesi Jesu. Ishe wasu. Adondipa simba. Ngehunyanzvi. Ngekuti adondiwona ndidotendeka. Adondipinza pabasa rashe. Ineine ndaimbotuka Mwari. Ndiitambudza watsvene. Ndiri nhubu. Asi ndidonzwirwa tsitsi. Ngekuti ndine zvandidonga ndisingaziwaba pandayiita zviro izvi. Ndidonga ndisati ndagashira Muponesiba".

Ungofanira kuziwa Soko raMwari. Funda magwaro. Izvi ndizvo zvingokurudzirwa ngeBhaibheri. Tingowerenga masoko aro muna 2 Timoti 2 ndima 15. Ingoti, "Shingirira kufunda. Zviwonekwe kuti udofanira kumiririra Mwari. Tsemusenzi washe. Asina shaangonyaraba. Asi angonzwisisa soko redi".

Namata Uiti

Baba wandingoda. Mungosenzesa Soko ranu kunditungamirira. Muyiita kuti ndirarame hupenyu hwamudondirongera chaihwo. Ndingokara ndidofara nguwa dzetse. Ndiiziwa kuti murusenza neni. Murusenza mandiri. Muyiita kuti ndiite zvamungoda chaizvo. Ndingofunda Magwaro nyamusi. Saka madziso angu angovhurika. Ndiiwedzera kuziwa. Muzita raJesu. Ameni.

Dzina Ndima Dzingotsinhira Shidzidzo Shenyamusi

Zvirevo 18 ndima 15 (AMPC)

Johane 5 ndima 39

2 Timoti 2 ndima 15

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvina zvidzidzo mungozviwona pa: https://bit.ly/Shona_Church