Chikunda English Hwesa Isixhosa Manyika Ndau Shona Tonga Zim-Changani Zim-Nambya Uri Mukuru KuZviro Zvetse

Svondo, 25 Gunyana 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Wadobva waisa zviro zvetse patsi petsoka dzaMuponesi. Wadomuisa pamutsoro pezviro zvetse. Kwatubva watora simba rekutonga zviro izvi kwaturipa kusangano rewatsanangurwa washe" (WaEfeso 1 ndima 22).

Mwari adoisa zviro zvetse pasi petsoka dzaJesu. Izvi ndizvo zvingotaura Bhaibheri. Iri ndiro idi. Idi ridodzama maningi. Zvino, Jesu ndiye mutsoro. Sangano rewatsvene waJesu ndiwo mwiri waJesu. Izvi zvingotaura kuti sangano rewatsvene waJesu ihombe kudarika zvina zviro zvetse. Sangano iri ndiro ringoita kuti Jesu ange adokwana. Ndiro ringomumiririra panyika panapa. Jesu haana kukwanaba panyika kana sangano iri risiripoba.

Izvi zvingoda kuita tsemwiri wako wenyama. Mutsoro ndiwo uri pamutsoro. Mwiri wako ndiwo uri patsi. Iwewe ukamira pane shina shiro, nhengo dzemwiri wako dzetse dzingonga dziri pamutsoro peshiro ichi. Kana minwe yetsoka dzako ingonga iri pamutsoro peshiro ishi.

Zvino, Mwari adoisa zviro zvetse patsi petsoka dzaJesu. Kutaura kuti nhengo dzemwiri washe dzetse dziri pamutsoro pezviro zvetse. Hazvina basa kuti nhengo dzacho ngedzinganyiba. Zvino, waKristu ndidzo nhengo dzemwiri uyu. Iwewe uri ina yenhengo idzi. Saka uri pamutsoro pezviro zvetse. Ndiko kana uri muna Muponesi Jesu.

Ndingotsuwira kuti nhengo dzetse dzemuwiri waJesu dzinzwisise izvi. Mumwiri waJesu mune nhengo dzidowanda. Hapana kana ina yenhengo idzi isina kukoshaba. Asi pena iwewe ungofunga kuti hauna hako kukoshaba. Ishoisho tsandi idiba. Ngekuti utori mukuru pazviro zvetse. Simba rako tsandiro ringokuita mukuruba. Uri nhengo yemwiri waMuponesi. Saka uri mukuru kuzviro zvetse.

Uri mukuru kuhosha. Uri mukuru kuna Satani. Uri mukuru kudima. Uri mukuru kurufu. Uri mukuru kumanyepo enyika ino. Ngezvetse zvingoparadza hupenyu hwewanhu wenyika ino. Uri mukuru panyika inoyi!

Kara uitondera zvawati. Ushari panyika panapa hako. Asi udofanana naJesu pazvetse. Izvi tingozviwerenga muna 1 Johane 4 ndima 17. Padokara Jesu ndipo pauriwo iwewe. Jesu ane nzvimbo yaadokara. Wanhu wangokara panzvimbo iyi ndiwanamwari. Wanhu awa wakuru kumasimba etse. Wakuru kumazita etse aripo. Asindori mazita ewanhu wenyika ino badziba. Asi ishauyawo. Saka tonga nyika ino. Zviro zvetse zvidoiswa patsi petsoka dzako. Hareruya!

Pupura Uiti

Ndingosenzesa masimba aMuponesi. Ndingosenzesa huMwari hwashe. Ndingozvisenzesa kubvisa boko raSatani panyika. Pawanhu. Pawatungamiriri. Ngepamutsoro pewapwere wanyayi patsi retse. Kururama kwaMwari kungozadza nyika ino yetse. Kungobata mwoyo yewanhu. Ngekuti mweya yewanhu yetse ndeyaMwari. Hareruya!

Dzina Ndima Dzingotsinhira Shidzidzo Shenyamusi

Vaefeso 1 ndima 19 kusvika 23

Vaefeso 2 ndima 4 kusvika 6

Varoma 5 ndima 17

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvina zvidzidzo mungozviwona pa: https://bit.ly/Shona_Church