Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Hwaro Hudosimba

Chitatu, 30 Mbudzi 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Saka kwanzi ndiJehovha wemasimba etse, 'Tarisani ndingoisa ibwe muZiyoni, ibwe ridoyedzwa, ibwe ringokosha repakona kuti riwe nheyo idosimba; angowimba naro haapatikiba" (Isaya 28 ndima 16).

Hupenyu hwako hungofanira kuwa ngehwaro. Hwaro uhu ndihwo hudokosha. 1 waKorinde 3 ndima 11 ingoti, "Ngekuti hapana ina nheyo ingowakwa ngemunhuba. Kunze kweyandidowaka. Ingowa Jesu Muponesi". Muponesi Jesu ihwaro. Ndihwo hwaro hudonyanya kusimba. Kubudirira kwako kungofanira kumira paari. Kana ukavhiringidzwa hako muhupenyu, ungoramba udomira. Ngekuti ungonga udomira paIbwe. Ringowa Muponesi Jesu.

Isaya ndiye adonyora ndima yatavhura ndiyo. Adonga arutaura zvaaiwona mumweya. Adonga aruwona ibwe. Ishe Jehovha ndiye adonga aruzomisa ibwe iri. Adonga aruzorimisa muZiyoni. Isaya ane nzira yaangotsanangura ndiyo ibwe racho. Ndingoda kuti unatse kuwona kutsanangura kwashe uku. Angoriti ibwe ridoyedzwa. Aizoriti ibwe ringokosha. Ridosimbisa shiwakwa shetse. Aizoritizve nheyo idosimba.

Saka ibwe iri ridoyedzwa. Kutaura kuti ringokwanisa kuwimbwa ndiro. Ibwe racho ridokosha futi. Ndirozve ridosimbisa shiwakwa shetse. Kutaura kuti ndiro ridonyanya kukosha pashiwakwa ishi. Ibwe iri inheyo idosimba. Hwaro hudosimba. Kutaura kuti ungokwanisa kumisa hupenyu hwako pariri. Izvi ndizvo zviri Ishe Jesu. Ndiye hwaro hudosimba. Paari ndipo paungotowakirwa hupenyu hwako.

Jesu awa wane masoko awadombotaura. Tingoawerenga muna Ruka 6 ndima 47 kusvika 49. Ingoti, "Munhu akauya kwandiri. Angonzwa masoko angu. Angoaita. Rekani ndikutaurireni waadofanana naye. Adofanana ngeuna munhu. Munhu uyu adowaka umba yashe. Asi adotanga achera patsi. Kwatubata ruware. Kwatuchimisa umba yashe paruware urwu. Zvino, mvura idozonaya. Idonaya idowanda. Idonera umba iyi. Asi haina kukwanisa kuitenhedzaba ngekuti idonga idomira paruware. Asi kune wanhu wangondonzwa badzi. Hawaiti zvawangonga wanzwaba. Wanhu awa wane munhu wawadofanana naye. Uyu munhu adowakawo umba yashe. Adondoiwaka. Haana kutanga achera patsiba. Mvura idozonaya. Idonera umba iyi. Umba iyi idobva yadonhera patsi. Idoputsika. Idosara yaparara zvachose".

Hwaro hweumba ndihwo hudokosha. Tingowona dzimba mbiri mundima idzi. Ina idonga isina hwaroba. Ina idonga ine hwaro hudosimba. Dzetse dzidowuyirwa ngedutu rimwe badzi. Isina hwaro idobva yaparadzwa. Muponesi ndiye angofanira kunga ari hwaro hwehupenyu hwako. Muponesi uyu ndiye Ibwe ridosimba.

Iwa Soko raMwari. Risenzese pakurarama kwako. Ikoiko ndiko kuwakira hupenyu hwako paibwe. Ndizvo zvingozoita kuti usare udomira. Ungozosara udomira zvina zvetse zviidonhera patsi. Ndizvo zvingozoita kuti ubudirire muhupenyu hwako hwetse.

Namata Uyiti

Baba wandingoda. Ndingokutendayi ngekuda kweSoko ranu. Soko iri ndiro hwaro hwangu. Ihwaro hudosimba. Ineine ndidomira pahwaro uhu. Hapana shingonditenhedzaba. Soko ranu ibwe. Ndiro ibwe ridonditsigira. Ibwe ringowimbika. Ndingokutendayi Ishe. Mungondikundisa muhupenyu. Ndingokunda kusharezvi ngekuti ndingokara muSoko ranu. Ndingorisenzesa pakurarama kwangu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzina Ndima Dzingotsinhira Shidzidzo Shenyamusi

Mabasa 20 ndima 32

Mariko 13 ndima 31

1 Petro 2 ndima 5 kusvika 6

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

RInonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvina zvidzidzo mungozviwona pa: https://bit.ly/Shona_Church