English Manyika Ndau Shona 


Rudzikinuro, NgeshiKristo

Muvhuro, 4 Zvita 2023

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*6*58225# Mwari vakuropafadze

"Ngekusharo tidowigwa pamwepo nawo murufu patidobhabhatidzwa: kuti tsaKristo zvawadomutswa kuwapfi ngekubwinya kwaMwari, ifefewo tifambe muhupenyu hutsva. (WaRoma 6 ndima 4).

Wadowanda hawanoziwe kuti muKristo tsandiyeba wacho "adodzikinurwa.? Dayi shiKristo shanga shiyiyita ngezvekudzikinurwa ngekuponiswa kubva kurutadzo,pangodayi pasina ndawa yekuti Jeso wamuke kuwapfiba. Rufu rwawo pamuchinjiko rungodayi rudotokwana. Rudobhadhara zvitadzo zvasu ngekuwunza kurekererwa kwasu kudokwana. Ndiko kudzikunirwa ikoyiko,tsandisho shiKristoba.

Kudzikunirwa zvingotawura kununura una kuburikidza ngekubhadhara,tsekutenga. Saka Jeso pawadopfa, wadobhadhara rununuro rwasu ngehupenyu hwawo. Wadozviyitira munhu wetse, hayikona waKristoba. MuKristo aripo ngekuda kwekumuka kwaKristo, tsandi ngekuda kwerufu rwawoba.
Zvingonatsa kujekesa ngeyizvi. Apo Jeso wadonga wari pamuchinjiko, mupfungwa dzaMwari,munhu wetse adonga ari pamuchinjiko apa(muna Kristo), ngekuti ndiwo wadonga watora nzvimbo yasu. Pawodorira wayiti, "Zvapera," wayibva wapfa,tidobva tapfawo tiri mawari. Hareruya! Zvino,pawadobuda muguwa, pawadomuka kuwapfi,tidonga tindori mawari futi.

Ndisho shiro shihombe shisidowonikwa ndiSataniba. Kana ngirozi dzisharukanuka,dzisharutsvaka kubata shiro ishi. ShiKristo shiri pakumuka kwaJeso kuwapfi,hayikona pakupfa kwawoba. Kumuka kwaJeso kuwapfi kudotipa shina shiro shingodarika rudzikinuro; kudotiwunza muhutsva hwehupenyu. Tidomutswa pamwepo naKristo. Tingowerenga izvi muna WaEfeso 2 ndima 6.

WaRoma 10 ndima 9 ingoyita kuti tiziwe kuti ruponiso rungowuya ngekutenda mukumuka kwaTenzi Jeso Kristo pamwepo ngekupupura huMambo hwawo. Saka muKristo,mhunhu angohidzana ngekuzikanwa ngekumuka kwaKristo kuwapfi.
Zvidosharo,tsekumutswa kudoyita Kristo kuwapfi wayiwuya muhutsva hwehupenyu, muKristo haashana nhorowondoba. Ndiyo ndawa Bhayibheri riyiti muna 2 WaKorinde 5 ndima 17, ?Saka kana munhu ati muna Kristo, yati inawo mhuka itsva...." Zvingotawura kuti ati rudzi rutsva, urwo rusidombobvira rwararamaba kara.

Udobarwa patsva,saka hawushari "adodzikinurwaba". Uri shibarwa shebasa redzikinuro raKristo. Rudzikinuro rudowunzwa ngekuzazitswa ngerufu rwawo asi shiKristo shidonga mukumuka kwawo kuwapfi. Hareruya!

Pupura Uyiti

Tsekumutswa kudoyitwa Kristo kubva kuwapfi ngekubwinya kwaBaba,nenewo ndidomutswa muhutsva hwehupenyu kuti ndifambe ngekukara mahuri. Ndiri shisikwa shitsva. Ndingoziwa kuti ndidomutswa pamwepo naKristo,ndiyibva ndakariswa pamwepo nawo panzvimbo yekukunda,yekutonga ngehukuru narini narini. Muzita raJeso. Ameni!

Dzina Ndima Dzingotsinhira Shidzidzo Shenyamusi
2 Vakorinde 5 ndima 17
Vagaratiya 2 ndima 20
VaRoma 10 ndima 9 kusvika 10

(Shidzidzo ishi shatorwa kubva mu:
Rhapsody of Realities (Manyika)
Ringonyorwa ndi:
Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.
Mungoriwona pa: https://rhapsodylanguages.tniglobal.org/regions/
Zvina zvidzidzo mungozviwona pa: https://bit.ly/Shona_Church