Chigarwe Chitoko English Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona LALAMA SONHU UNOZIBA SIMBA RAANALYO

Tuesday, 26 May 2020

"Koga mutambula isimba kana Mpepo Nchena yondiya pezhulu penyu; akale moba basumikiji bangu zwangu muJerusarema, nomuJudhea mose, nomuSaimalia, kusikila kumapejelejo enyika" (Mishingo 1 ndima 8).

2 BaKolinte4 ndima 7 inoti, "Koga bushe yobu tinanabo muzulongo zwevu, kuti ybukulwana bube bwaMwali, buleke kuba bwedu". Mukati mumo munasimba. Yozu ndizo zwatinobonabo muna BaEfeso 3 indima 20. Inoti, "Feno, iye una isimba lyokuta kasa kwazvo zunopinda zose zwatinokumbila kana zwatinoyeya, nesimba linobhata mukati mwedu". Mpepo uwo wakabumbwa buphya. Nokudalo isimba lyaMwali likumushinga mwauli. Likumushinga kose. ISimba yeli aliko kudenga. Limo muMpepo uwo yoyu. Wasalilo tubula kuta zose zwawungada. Apana chinokukahaja. Wasalilotubula kunda kose kwaungada. Apachina chinotubula kukumisa. Ungoshingisa isimba limo. Akuna chingakukoneja kubhudilila. Apana chingakoneja ifphuma yawo kuphamijila.

Banhu banji abatoziba luji lwabo. Bakanyamula simba. Abatoziba nozwalo. Iwi unokwelela kuziba kuti une simba yeli. Itani kuti lishinge. Jesu bakalalamabo penyika yeno. Baluziba isimba libakabeli nalo. Bakabeziba kuti lyaluva kuna Mwali. Bakabeziba kuti bakabeli unhu woluji lupi. Bana mawhi abakaleba. Toabala muna Mateo 28 ndima 18. Bakati, "Isimba lyose kudenga nopenyika lyakapiwa kwandili". Jesu bakabeziba Yozu. Nokudalo balulebeleka sonhu unesimba mwaali.

Bakanjinabo musinagoge. Tobala mawhi abo muna Luka 4 ndima 18. Bakati, "Mpepo washe wipo panami, Nokuti wakandiguba, kuti ndibhaunulile banosheta IWhi lyaMwali; Wandituma kuti ndizibise bakatapwa kusunungulwa kwabo; Namapofu kuti bebone; Ndisupule balosindamijwa ". Madhimoni akatanga kubhuda. Jesu bakava bapojeka bakabelwala. Bakava basupula bakabeshungulujwa. Bakashingisa mawhi abo kuta yozu. Mwali ngabekujwe

1 Johani 4 ndima 17 inoti isu tofanana nabo. Tofanana nabo pana zose. Iwi waba woluji lwabo. Nokudalo simba lyoMpepo Nchena limo mwauli. Umhingu yombili wabo. Umhingu yenyama yabo. Umwe wamafupa abo. Ndiwi unomilila Bushe bwabo. Mpepo Nchena bakumugala mukati mumo. Nokudalo Bushe bwaMwali bukumuboneka pawuli. Isimba lyabo likumuboneka pawuli. Kupenya kwabo kukumuboneka pawuli. Kululama kwabo kunoboneka pawuli. Lalama sonhu unoziba Yozu. Haleluya!

Lebulula uti

Mwali banoboneka pandili. Ndimi untumwa waKristu. Ndizhele Mwali. Isimba lyaMwali linogala mwandili. Yozu ndizo zwandinoziba. Nokudalo anditozuziba sonhu unoshayiwa. Anditozuziba sonhu una zwasinotubula kuta. Ndoyeyesesa iWhi lyaMwali. Ndogala iWhi lyabo lili mundangalilo jangu. Kabili, ndolebeleka nendimi. Nokudalo, ndota kuti isimba lishinge pazunhu zwangu zose. Muzina lyaJesu. Ameni.

Amwe MaWhi Anozhajikija Chilayijwa Chanasi

Ephesians 3:20-21

2 Corinthians 4:7

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Nambya)

Authored By,

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download it on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get more teachings on: https://bit.ly/shonachurch

If you would like it for other people to receive these messages, you are free to send money on Ecocash using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!