Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Usibondila banokwanisa kasa unshaji wose.

Thursday, 23 June 2022

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

"Koga Mwali wakashala zwinhu zwobulema munyika kutila kuswabisa bachenjevu" (BaKorinte 1:27)

Makole manji apinda, She wakalebeleka nami ndichili umbisana usanu aswincha makole makumi mabili. Kwaluba kuli kokutanga kuwha nokwangu Mwali elebeleka. Wakati kwandili, "Ndimuda kuti usenge banhu bangu kufuma lyabo." Noyo unshajiwobupenyu bwangu, andijaluba ndiziba nezwefuma; ndaluba ndichinotanga! Akuna waluba andilayija kuti tine fuma muna Kristo.

Mubuta lyabana takalayijwa kushingila Mwali nokusungwala akale noludo, nengano inji jebhayibhili imbuia, koga akuna wakadombola ifuma muna Kristo. Koga Mwali paakati kwandili, "ndinoda kuti usenge banhu bangu kufuma lyabo," ndakavumila. Ndakangodimbwa kwaali ndisinowhisisa kuti kasa zwini zwandabujwa. Ndaluba ndiziba kuti uchanditondeja kuti ini, nokudalo wakata alo; ndimo mwandili nangweno.

Kuba kwangu naShe kunotendejela zwakalebwa naPauli uMpostoli kuba Efeso 3:8 "imi untukutuku pakati pabo bwose bachena, ndakapiwa yechi Chipiwo chokubhaunula kuna bokuzhe bufumi businojiba bwaKristo." (AMPC) Langalila: ngana akashaka banhu balokwanisa kasa, ngana Jesu akazwalwa kuna Kesali akakubukila mungumba yaShe, koga azwijakaba alo. Bhayibhili linoti, "feno lingani banakwaina kushobwa kwenu, pakati penu abatoba banji bana maano kuzwinhu zwenyika, abatoba banji banesimba, abatoba banji banengumba jobutezi bakashobwa..." (BaKorinte 1:26-27)

BaKorinte 3:5 banoti.."kusi kuti isu nokwedu tina isimba linotisa kuti tiyeye kuti kana chipi zwacho chinhu chinova kunasu, kuzhala kwedu kunova kunaMwali."

Ibala linoti "kukwana" linova kutubula. Ndiye wakakushoba akakusimisa nokutubula kupezhulu kuta mishingo iye. Usizwilingile pasi, kana kulangalila kuti akuna zwinoshamisila nawi. Wakakuta kuti utubule nokudalo linga mbeli kobutela bubo. Ulangalile unshaji wose kuti kuna zwinoshamisila mwauli kwauli, ndizwo akakuta kuti uzhajikije kukushoba mubupenyu bubo.

Unamato

Tate banodikana, ndinoboka kundida nokubambila bupenyu bwangu kupenya kwenu. Mundibiga bo mumishingo yenu ilokosha nokundipa iNdebo imbuya yenu inopenya mubimba nami. Kuva kwandili, banji bachaziba Kristo nefuma lyabo mwaali, muZina lyaJesu. Amen.

Indayijo yambeli

Ephesians 3:8

John 15:16

Galatians 1:15-16

2 Corinthians 3:5 AMPC

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Nambya)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy in your language on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch