Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Kwenda muMpepo

Friday, 24 June 2022

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

"Sezwatili bapenyu nompepo akale ngatikwende nompepo," (BaGalatiya 5:25)

Bupenyu bwedu bwamazhuba ose muchiKristo kukwenda mumpepo, nokudimbwa (2 BaKorinte) Zwinova kuti mesho ayipo panezwinolebwa neWhi, zwisi zwinotikana kana zwatiwhile mumbili, zwisi zwatinobujwa nendangalilo.

Unhu achinya muchilili che Edeni, umpepo uwe wakawhilila indangalilo; namwe mawhi umpepo uwe wakawa. Shule kwezwo, luzibo lulwe lwaluba luli lwompwepo, koga awa nokusowhilila Mwali, wakaba unowhilila indangalilo jije yezwo ndizwo zwaaluba achenjejwa naMwali, "koga usilye unchelo wonti wokuziba zwibhodo nezwibi, nokuti izhuba lyawuchondya, chokomende unofa."(Matangisilo 2:17) Yolu lufu lwompepo. Unhu wakalya unti, akafa. Wakaba kule naMwali pakale yopo, akaba unhu wendangalilo jije. Shule kwezwo, Adamu waluda pelyo naMwali koga ata kusowhilila, wakabwatila Mwali(Matangisilo 3:9-11)

Kuna zwinhu zwibili zwilokosha pakalepo zwoonokwelela kuziba. Chokutanga chili, kufa kompepo kwakonsengela kule naMwali. Ubweni, Mwali bupenyu, nokudalo kana unhu aba kule naMwali aatotubula kubona zwinobonwa naye; aatobona kupenya kwaMwali. Ndizwo Adamu akazwibona elichinkhuna.

Kana ukwenda mumpepo unobona kupenya kwaMwali. Mwenje uwe, bubhodo bubwe; unobona zwinhu zwinobonwa naMwali; unobona kulangalila kukwe. Koga kana umpepo uwo usinokwenda mumwenje waMwali, unobona zwoonotondejwa nenhilima; unobona zwoonotondejwa ne ndangalilo jijo. Ndizwo zwakatikana kuna Adamu muchilili.

BaRoma 9:8 banoti "....abatoba benyama beli bana baMwali; koga bana bechibimbiso benzwalo yaAbhulahama."

Bana benyama ndibwo banotongwa nendangalilo jabo. Koga Mwali ngaakujwe! Kushangana kukwo naAdamu wokutanga kwakadumulwa kasa akale ndinalini. Wakazwalwa sa She wedenga unokwelela kukwenda nezila-mukati akale nomumpepo. Kana ukwenda nomumpepo unobona kuti wabigwa pezhulu pezwinhu zwenhilima. Unobona kuti unogala uva muneno inyika unda munemwe inyika yedenga, ihulwana kunyika yeno. Aleluya!

Unamato

Tate banodikana, ndinoboka kudimwa kwangu kuzunda penyika yeeno. Anditobona zwinhu nezwinotikana sonhu wenyama kana wendangalilo. Koga ndinobona nokubhazu lyewhi. Anditoba wakakomwa munyika koga ndinzundi muna Kristo. Amen.

Indayijo yambeli

Romans 8:3-8

2 Corinthians 5:7

Galatians 5:16-18

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Nambya)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy in your language on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch