English Manyika Ndau Shona Kunamata nendimi jompepo kulokosha kasa

Friday, 29 September 2023

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

Asi imwi banodikana, zwibakeni mubuchena bwokudimbwa kwenu mundila mbeli, munamata muMpepo uNchena. Juda1:20

Kuti kuli nezwinhu zwa ukumuda kushandula, imbalo inoti buja zwokuta: inamata nendimi kasa. Yezwi zwichakushingila muzwikamu zwinji zwobupenyu bubo zwaukumuda kubona zwishanduka zwingaba zwemali, zwechikolo, kuba kwombili kana zwemishingo zwayo.

Zwisineni kuti ukumunamatila yabo balolashika kana kuti yabo basikumuwhisisa iWhi lyaMwali, kunamata nendimi kulokosha. Ukanamata nendimi, uMpepo uNchena unokuzhula mesho, ukutungamile kuti uzunde. Unozwiwha iwi woga kuti kunamata kuko kwapelela na kana kuti unokwelela kundila mbeli.

Akale, mukunamata nendimi, unolayijwa kumilila Mwali nokuti, chilokosha chaunoda kasa -kasa kutungamilwa: ukumunamata nopaunopeja kunamata. Panomwe unshaji, unotubula kunamata unshaji undefu uwhe kushanduka mumpepo koga zwisibe zwinoboneka pazhe namesho enyama. Neni zwikumutikana alo? Inshandulo kumubhuzo ndiyo kuti, kuna zwitobelejwa zwino kwelela kutiwa.

IBhayibhili linoti, Isiswa lyaMwali liko kunayabo banountya, nokuti unoba tondeja chivumilano chiche. Jimbo 25:14-15. Zwileba kuti, isiswa lilobambilwa iwi. Koga ungosoiwana isiswa ikumulebwa kova uyishingisa muzwitiko zwose, zwo kumuda kushandula zwinotubula kulamba zwakadalo.

Kuti uda kubona zwishamiso nenshanduko mukati mwobupenyu bubo, inamata nendimi. Unotungamililwa nobuchenjevu kuti uzibe zwibuya.

Unamato

Ndizwipa unshaji wokunamata nendimi nasi, ndi kumu bakika, ndikumushinga nenzila impya inotondeja kukubuka mumpepo. Ndikumundila mbeli ndibhudilila muzwikamu zwose zwobupenyu bwangu. Ndinowha pandinoyembelwa nompepo unchena akale ndino whilila zwaunoleba nditobela kuyembelwa kunova kwaali nomoyo wangu wose. Amen.

Kuchigija Indayijo
1 Corinthians 14:2 AMPC
1 Corinthians 14:18
Jude 1:20

(This article was culled from:
Rhapsody of Realities (Nambya)
Authored By:
Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.
You can download a full copy in your language on: https://rhapsodylanguages.tniglobal.org/regions/
You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch