Chikunda English Hwesa Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho Zimvenda Gonda NdiMwari. Ndicho Chihlangu Chako Ichocho

Chishanu, 14 Ndira 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze" Ndizvo torai nhumbi dzeshe dzokurwa ndidzo dzaMwari, kuti mukone kurwisa pazuwa rakashata nokuramba mwakaema mwapedza zveshe" (VaEfesu 6 ndima 13).

VaEfesu 6 inotsanangura nhumbi dzedu dzehondo. Nhumbi idzi dzinokuziisa marwiro anoita gaa. Nhumbi dzakhona dzinotionisa ndau dzetinosisira kudziirira. Zvechibva zvaita kuti tizie zvombo zvinoshandiswa ngegaa. VaEfesu 6 ndima 14 kuguma 17 inoti, "Ndizvo emai, mwakasimira gwinyiso muzviunu zvenyu, mwaisa chihlangu chepaditi chokururama, mwapfeka mutsoka dzenyu kunasirirwa kwevhangeri rokunyarara; muneizvi zveshe torai chihlangu chokugonda, chomunozokona kudzima ndicho misee yeshe yemirazvu yomuriro youwo wakashata. Ashirai chiqoko choruponeso neshoti yoMweya, iri izwi raMwari. ...".

Ndima iyi inoronza ngepadera pokugonda ndiMwari. Inoti kudzima misee yaSathani. Izvi zvinobva zvatiziisa zvakaita misee yakhona. Misee iyi zviro zvinouya mumipinimidzo yedu. Zvinouya zvechitsvaka kuti tiashire zvinopesana naMwari. Zviro izvi ndizvo zviya zvinotsvaka kuti tiore mwoyo. Tishishwe. Titye. Tikundikane. Misee iyi inouyawo zviri zvirwere. Zviro izvi zvinenge zvechitsvaka kuti tisagonda ngeIzwi raMwari. Asi Bhaibheri rinotiziisa zvetinosisira kuita. Rinoti, "... Muneizvi zveshe torai chihlangu chokugonda, chomunozokona kudzima ndicho misee yemirazvu yomuriro youwo wakashata. ...". Ndizvo unosisira kugonda ndiMwari. Izvi zvinozoita kuti ukone kudzima misee yegaa. Unozokona kuidzima yeshe. Akuna kana umweni unozokona kusenerera. Saka kugonda ndiMwari uku inotoa chihlangu.

Gonda ndiMwari. Ndicho chihlangu chako ichocho. Usatenda kunyiswa. Umweni wakamboereketa echiti, "Ndaia ndiri kugonda ndiMwari zvakanyanya. Asi zviro zvakabva zvangoshata. Ndakabva ndaora mwoyo". Iwewe ausisiri kudaro. Ramba uchigonda ndiMwari. Ndikwo kuti ukone kuparadza misee youri kufurwa ndiyo. Misee iyi iri kufurwa ngemadhimoni.

VaRoma 10 ndima 17 inoti, "Ndizvo kugonda kunouya ngokuzwa, nokuzwa kunouya ngeizwi raKristu". Unosisira kugara uchitutira Izwi raMwari mumweya mwako. Ndikwo kuti urambe uchiwana simba rekugonda ndiMwari. Unosisirawo kupona somunhu anogonda ndiMwari. Ndikwo kuti pasawana chingakuzungunyusa. Sathani ungazokufura hake ngemisee yake. Asi iwewe auzovhunduki. Misee iyi inenge yaa kungoparadzwa ngechihlangu chako ichi.

Pupura Weiti

Inini ndinogonda ndiMwari. Ichocho ndicho chihlangu changu. Ndicho chendinoshandisa kunyisa gaa. Ndicho chendinoshandisa kunyisa zvinotsvaka kundishaishidzira. Ndicho chendinoshandisa kudzima misee yemagaa. Izwi raMwari ndiro rinotonga mweya wangu. Ndiro rinotonga mipinimidzo yangu. Ndiro rinotonga muiri wangu wenyama. Gonda rangu iri isimba. Ndiro simba rinonyisa nyika ino. Saka ndichagara ndeinyisa.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

1 Johani 5 ndima 4

1 VaKhorinte 16 ndima 13

Varoma 4 ndima 19 kuguma 20

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch)