Chikunda English Hwesa Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho Zimvenda Shandisa Izwi RaMwari Pakurwa

Mugovera, 15 Ndira 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze" Ashirai chiqoko choruponeso neshoti yoMweya, iri izwi raMwari. Mukumbire nguwa dzeshe muMweya, nokukumbira kweshe nokupota. Muneizvi mumipinimidzo ngwarai nokusengerera kweshe nokukumbirira vakacheneswa veshe." (VaEfesu 6 ndima 17 kuguma 18).

Tine zvombo zvetinoshandisa pakurwa. Ndizvo zvetakafunda pamazuwa apera. Takaringira zvombo zvetinoshandisa kuzvidziirira. Tinoerenga ngezvezvombo izvi muna VaEfesu 6 ndima 14 kuguma 17. Zvombo zvakhona zveshe zvinomwe. Asi chimwe chega ndicho chetinoshandisa kurwisa gaa. Chombo ichi ishoti yoMweya. Munondo uyu Izwi raMwari. Iri Izwi retinoita zvokuronza. Izwi iri rinozwi Rhema paChigiriki.

Rhema izwi rounopuwa ndiMwari. Izwi rinouya rakananga iwewe. Rakasiyana nerimweni rinozwi Logos paChigiriki. Logos mazwi aMwari eshe. Anokonawo kunge ari mazwi anobva mumusoro mwako. Bhaibheri rinotipangira kushandisa Rhema. Izwi iri ndiro rinoita kuti tinyise. Izwi retinoita zvokuronza. Asi tinorironza seizwi rabva kuna Mwari.

Izwi reRhema iri ndiro rinozwi shoti yoMweya. Ishoti inoshandiswa pakuranga. Inoshandiswawo pakurwisa. Shoti chombo chokurwisa nacho. Chinoshandiswa pagaa.

Tinosisira kushandisa Rhema pakurwa hondo yakanaka. Izvi ndizvo zvetaoneswa ndiPhauri. Tazviona mundima yetaboura ndiyo. Yati, "Mukumbire nguwa dzeshe muMweya, nokukumbira kweshe nokupota. Muneizvi mumipinimidzo ngwarai nokusengerera kweshe nokukumbirira vakacheneswa veshe". Ndizvo izwi reRhema iri rakasiyana neamweni. Iri rinoshandiswa pakurwa. Bhaibheri rinotipangira kuti titore shoti yoMweya. Izvi zvinotionesa kuti tiri varwi. Zvinotionesawo kuti atingosisiri kuzvidziirira zvega. Tinosisira kupota techirwisawo. Techirwisa masimba egaa.

Saka tingakumbira. Techikumbira mikumbiro yemhando dzeshe. Techikumbirira vanhu mumweya. Ndipo petinosisira kuronza mazwi. Aya anosisira kunge ari mazwi evanhu vanogonda ndiMwari. Tinosisira kuronza mazwi aya kunasirisa zviro. Techiashandisa kurwisa masimba echidima. Nemasimba egaa.

Ungaa uri mushandi pane imweni ndau. Vanhu vekumushando kwako vangaa vari kukumanikidza kuita zvinopesana neIzwi raMwari. Hurumende yenyika yako ingaisa mitemo. Mitemo yakhona ingaa inotsvaka kuti vhangeri risachumairwa munyika. Iwewe usaora mwoyo. Usapererwa. Ndiwe unosisira kusiya Sathani apererwa. Saka ronza Izwi raMwari. Ndikwo kuti Sathani uyu agare kuretu.

Pupura Weiti

Ndinotonga masimba echidima. Ndinoparadza mishando yawo mudhorobha rangu. Ndinoparadza mishando yawo munyika mwangu. Ndinoronga zvinoitika mumweya nyamashi. Ndechiereketa somunyisi. Ndechiereketa somunhu akapfuma, ari mutano, uyezve ane simba. Ndinoereketa Izwi raMwari ngomuromo wangu. Saka ndinonyisa saMwari. Ndinotonga zviro zvomunyika muno. Muzina raMambo Jesu Kristu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

1 Johani 4 ndima 4

Joshua 1 ndima 8

Vahebheru 4 ndima 12

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch)