Chigarwe Chitoko English Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona Vana VoKururama

Chitatu, 25 Ndira 2023

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Mupfeke munhu mutsva, uwo wakasikwa akadai ndiMwari mukururama nomukucheneswa kwegwinyiso" (VaEfesu 4 ndima 24).

2 VaKhorinte 5 ndima 21 inoti, "Iye wakamuita kushaisha ngendaa yedu, uwo waiya asikazi kuzia kushaisha, kuti mwaari isusu tiite kururama kwaMwari". Isusu takabarwa kechipiri. Izvi zvinoronza kuti kururama kwaMwari kwaa kuonekwa petiri. Imbwa inobara imbwa. Izvi ndizvo zvakaitwawo ndiMwari. Vona vakarurama. Kururama kwavo akuzwisisiwi ngemipinimidzo yomunhu. Asi ndivo vakatibara. Saka taa kururama kwavo. Takarurama savo.

Takabarwa nokururama. Saka petiri ndipo paa kuonekwa kururama kwaMwari. Izvi ndizvo zvounosisira kugara uchironza ngepadera pako. Unenge usiri kuzvikudza. Unenge uri kungoronza gwinyiso. Unenge uri kungoronza zvewaa. Waa munaKristu.

Kururama uku kwakasiyana nokuya kwetakapuwa. Kwona kuya kwakaita kuti tikodzere kuitwa vanhu vengazi yaMwari. Tive nokupona kusikaperi. Kururama uku ngokuya kwetakabarwa tinakwo. Pona paya petakabarwa kechipiri. Ngokuti 2 VaKhorinte 5 ndima 17 inoti, "Ndizvo kudai munhu ari munaKristu, waa chisikwa chitsva. ...". Chisikwa chitsva ichi chakasikwa chakarurama. Chichiera. Izvi ndizvo zvetaona mundima yetabeura ndiyo.

Saka iwewe auchisiri muedzaniso wokururama. Watodzana naMwari zvegwinyiso. Newewo warurama zvakaperera. Waa munhu anoera. Waa wedzinza reVamwari. Ichi chifumiso chakakura. Chirarama somunhu anozia izvi. Urarame kupona kweVamwari. Uchitonga zviro zvomunyika muno zuwa rimwe ngarimwe.

Pupura Weiti

Inini ndakaashira kururama kwakaperera. Ndaa munhu wedzinza reVamwari. Saka ndatodzana naMwari. Ndaa nemasimba anopinda aSathani. Ndaa nemasimba anopinda evabati vake veshe. Ndaa kukona kunyisa zviro zvomunyika muno. Ndinoshandisa simba raJesu Kristu. Saka ndinonyisa nyika yeshe. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Vaefeso 4 ndima 24 AMPC

Varoma 5 ndima 17 AMPC

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church