Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Kupona KweVamwari. KwoKururama

Chipiri, 31 Ndira 2023

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Asi imwimwi muri dzinza rakatsanangurwa, muri voupristi hwoumambo, dzinza rakachena, vanhu vaMwari vaakadzionera, kuti muchumaire ngemishando inesimba yaakaita uwo wakamudaidza kubva muchidima, kuti mupotere mukujeka kwake kunoshamisa" (1 Petro 2 ndima 9).

Chikristu kupona kweVamwari. Kupona kwokururama. Kwekudzo. Kwekunyarara. Kupona uku kunotoraramiwa munyika muno. Atisiri kuzokurarama kana taa mudenga. Isusu tinotoa vanhu vengazi yaKristu. Tarurama savo. Taa vedzinza ravo. Izvi ndizvo zvinoronza Bhaibheri. Tinoerenga mazwi aro muna 1 Johani 4 ndima 17. Inoti, "Ngokuti kudai ngezvaari azvo iye, nesu takadarowo munyika muno".

VaKhorose 3 ndima 3 kuguma 4 ine zveinotironzera. Zviro izvi zvinoshamisa yaamho. Inoti, "Ngokuti imwimwi mwakafa, nokurarama kwenyu kwakafishwa pamwepo naKristu munaMwari. Naapo Kristu uwo uri kurarama kwenyu ooneswa, munozoonekawo pamwepo naye muuthende". Kristu ndivo kupona kwako. Iwewe wakatsanduka dzinza. Auchisiri wengazi yevanhu vomunyika muno. Waa wengazi yaMwari. Waimboa nokupona kwakanyangara. Kwokugara uchinyiswa. Asi Jesu vakadusa kupona uku. Vakadusa kupona kwako kwezvishaishi. Vakakupa kupona kweVamwari. Ikwo kupona kwokururama.

Kristu ndivo vaa kupona kwako. Saka waa wedzinza reVamwari. Kuronza kuti azvichakoni kuti uve nechirwere chinoramba kupora. Kune vamweni vari kuchengedzerwa ndiSathani. Vanhu ava vakabarwa havo kechipiri. Asi vachiri kufunga kuti apana chakatsanduka pevari. Sathani ndiye uri kuita kuti vafunge kudaro.

Iwewe waimboia wedzinza renyika ino. Apa ndipo pewaipona muchidima. Uchigara usikadakari. Uchirwara rwara. Uchigara uchirwadziwa. Asi zvino watsanduka dzinza. Saka zviro zveshe izvi auchisina. 2 VaKhorinte 5 ndima 17 inoti, "Ndizvo kudai munhu ari munaKristu, waa chisikwa chitsva; zviro zvekaretu zvapinda, wonai zvaitwa zvitsva".

Une nyika yewaa kugara zvino. Iyi inyika yeVamwari. Inyika yokururama. Ndiyo ndaa waa kurarama kupona kweVamwari. Uchibereka michero yokururama. Uchiita mishando yevakarurama. Chipona somunhu wedzinza reVamwari. Gara uchigonda ndiMwari. Uchishandisa Izwi ravo pakupona kwako. Uchizia kuti kupona kwako kwaa kweVamwari. Hareruya!

Pupura Weiti

Inini ndinogonda ndiMwari zvemene. Mwari ndivo vanoonekwa pakupona kwangu. Kururama kwaKristu ndikwo kwaa kuonekwa pakupona kwangu. Mweya wangu waa wengazi yaKristu. Ngazi iyi ndiyo yaa kuhamba mumwoyo mwangu. Nomumuiri wangu wenyama. Mwari ngavakudzwe saMwari!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Vakorose 1 ndima 26 kusvika 27

1 Johane 4 ndima 17

Johane 17 ndima 22

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church