English Manyika Ndau Shona Chinoonekwa Pouri Chiinyi?

Muvhuro, 12 Kukadzi 2024

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*6*58225# Mwari vakufumisei

'Kwavari Mwari wakatsanangura kuti avaziise icho chiri upfumi hwouthende hwechakafishika pakati pevemadzinza, ndiye Kristu mukati mwenyu, gonda routhende' (VaKhorose 1 ndima 27).

Iwewe waa munaKristu. Saka waa chipuka chitsva. Wakatsanduka dzinza. Waa wedzinza raKristu. Auchisiri wedzinza revanhu vomunyika muno. Mweya wako wakasikwa patsva. Mweya uyu watodzana naKristu. Waa nechiemo chaKristu. Saka ungaita zviro. Unosisira kuzviita somunhu wedzinza raKristu.

Ukaronza mazwi, Kristu ndivo vanosisira kuzwikwa vechiereketa mwouri. Ereketa somunhu anodakarira vanhu. Rudo rwaKristu ngaruonekwe mumazwi ako aya. Ita somunhu anodakarira vanhu. Vanhu ngavaone mazano aKristu mwouri. Ngavaone kururama kwaKristu. Ronza mazwi akadzara nyasha. Anomirudzira vanhu. Rekera Kristu vaerekete vari mwouri. Varekere vashandise madziso ako. Vechishandisa maoko ako kuita mishando yavo.

Kristu vaa kugara mwouri. Izvozvo ndizvo zvinoronza kua Mukristu. Kristu ava ndivo vaa kuonekwa pouri. Kristu vanosisira kuonekwa pamunhu. Kururama kwaKristu kunosisira kuonekwa pamunhu uyu. Munhu wakhona unosisira kuonekwa kuti ngewe ngazi yaKristu. Ndikwo kuti munhu uyu azozwi Mukristu.

Dangani ungatsenekeswa. Chiinyi chinozoonekwa pouri? Kristu ndivo vanosisira kuonekwa pouri. Pota uchiongorora mishando yako. Kururama kwaMwari kunoonekwa ere mumishando yako iyi? Mwari vanoonekwa ere muhunhu hwako? Zviro izvi ndizvo zvinokuonesa kuti mweya wako uri kukura.

Kumbira Weiti
Mambo vendinoda. Ndinomubonga. Mwakandifumisa. Mukandidzadza norudo rwenyu. Nokururama kwenyu. Mwakatozviisa mwendiri. Saka ndangoa imwimwi. Ndaa nokupfaa. Ndaa kukona kutsengerera. Ndine kunyarara. Ndinodakarira vanhu. Ndine tsitsi. Mazano enyu anoonekwa pendiri. Nyasha dzenyu dzinoonekwa pendiri. Imwimwi munoonekwa pendiri. Runako rwenyu runoonekwa pendiri. Rudo rwenyu runogara ruchionekwa pendiri. Kristu vari mwendiri. Ndichiri munyika muno hangu. Asi ndatodzana navo panezveshe. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:
Zvirevo 25 ndima 28 GNB
Vagaratiya 3 ndima 27
Vaefeso 4 ndima 22 kusvika 24

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:
Rhapsody of Realities (Ndau)
Rinonyorwa ndi:
Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.
Mungoriwona pa:https://rhapsodylanguages.tniglobal.org/regions/
Zvimweni zvinofundiswa munozviona pa: https://bit.ly/Shona_Church