Chigarwe Chitoko English Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona Mwari Vari Kutarisira Kuti Iwewe Ndiwe Uchadetsera Nyika Ino

Mugovera, 18 Kurume 2023

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Zvino ndakati, 'Wona, ndauya kuti ndiite kuda kwako, A Mwari ( mutsamba yakapetwa kwakanyorwa kudaro ndini" (VaHebheru 10 ndima 7).

Dzimweni nguva tinotsvaka kuti Mwari vadetsere nyika. Vanasirise matambudziko evanhu. Asi tinenge tisiri kutozia kuti isusu tisu tinosisira kunasirisa matambudziko aya. Mwari vanotarisira kuti isusu tianasirise. Mwari vanoshanda vari mwetiri. Isusu tisu nyara dzavo. Tiri nyara dzavo dzevanoshandisa kugumisa zvifumiso munyika. Vona vanotifumisa. Vobva vatibatisa zvifumiso zvenyika ino. Vechitarisira kuti tigumise zvifumiso izvi kuvanhu vetinoshongana navo.

Mwari ndivo vakasika zviro zveshe. Vakazvisika zviri zvakanaka. Izvi ndizvo zvinoronza Izwi ravo. Mwari vakasika vanhu. Vakavasika kuti vagare vari mukunyarara. Vakadakara. Vasina chingavashaishidza. Vakapfuma. Vaine zveshe zvinodiwa. Hino Mwari vanoda kuti isusu tiite kuti nyika igare yakanaka kudaro. Munyika mune zviro zviri kuitika. Zviro izvi azvisirizvo zvinodiwa ndiMwari. Saka vanoda kuti tinasirise zviro izvi. Tisu tinosisira kuunza zvakanaka zvaMwari munyika. Zvona zviya zvevanoashira. Nezvevanodakarira. Izvi ndizvo zvetinoona muna VaRoma 12 ndima 2.

Izvi zvinotikarakadzisa amweni mazwi aJesu. Tinoaerenga muna Mateu 18 ndima 18. Inoti, "Ngegwinyiso ndinoti kwomuri, 'Kunyazwi chiinyi chomunozosunga munyika, chinozosungwawo mudenga. Neicho chomunosunhura munyika, chinozosunhurwawo mudenga". Vanhu vanosisira kuona Mwari petiri. Tisu tinoita kuti zvinodakarirwa ndiMwari zviitike munyika. Tisu tinounza zvakanaka zvaMwari munyika muno.

Pane zviro zvinotsvaka kuuya munyika muno. Tisu tinoongorora chimwe nachimwe chazvo. Techingotendera zvinodiwa ndiMwari zvega kuti zvipinde. Ndiyo ndaa zvisikwa zveshe zvechiringira kwetiri. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna VaRoma 8 ndima 19 kuguma 22. Inoti, "Ngokuti ngokushuwira kukurutu zvakasikwa zvinogarira kuoniswa kwevana vaMwari; ... ngokuti zvakasikwa zvemene zvinozosunhurwa kubva muuranda hwokuora kupotera mukusunhurika kwouthende hwevana vaMwari. ...".

Nyika iri kutambura. Isusu tisu tingatonasirisa matambudziko ayo. Tisu tiripo kuiunzira kudakara. Kururama. Kunyarara. Nepfuma. Tisu tiripo kusungunura nyika. Techiidusa pane zvinoparadza. Techiipinza murusungunuko rwevakororo vaMwari. Irwo rusungunuko rwuya runoshamisa yaamho. Hino isusu tiri kutoita mushando uyu. Hareruya!

Pupura Weiti

Ndini nyara yaMwari. Yona nyara iya yevanoshandisa kuita mishando yavo munyika muno. Ndini ndiripo kudetsera nyika ino. Inyika inorwadziwa zvakanyanya. Mwari vanoshandisa inini. Vanondishandisa kudzadza kururama kwavo munyika. Vechivandudza zviro. Vechizvinasa. Nokuzvishongedza. Vechipa kupona kuzvisikwa zveshe. Nokuzvipinza zveshe murusungunuko rwevakororo vaMwari. Rwona rusungunuko rwuya runoshamisa. Hareruya.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Jeremiya 1 ndima 10 kusvika 12

VaRoma 8 ndima 19 kusvika 21 AMPC

Mariko 16 ndima 15 kusvika 18

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvina zvidzidzo mungozviwona pa: https://bit.ly/Shona_Church