Chigarwe Chitoko English Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona Zina RaJesu Rinoporesa. Rinopa Utano Hwakanaka

Svondo, 19 Kurume 2023

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Ngokugonda zina rake, zina rake remene raita kuti agwinye, uyu munhu womunoona nowomunozia; kubudikidza ngokugonda munaJesu kwaita kuti agwinye kudai pamberi penyu mweshe" (Zvakaitwa 3 ndima 16).

Tinosisira kushandisa Zina raJesu. Tinozoshamiswa ngezvetinozokona kuita. Pamwepo nezvetinozokona kuwana. Tinozowana zvifumiso zvakawanda. Uyezve tinozorarama kupona kweVamwari. Tine zvetaerenga mundima yetabeura ndiyo. Pinimidza ngepadera pezviro izvi. Zina raJesu rinoporesa. Rinopa utano hwakanaka. Rinogwinyisa muiri wako. Mwari ngavakudzwe saMwari.

Vanhu vaisitsvaka kubata mupendero wengubo dzaJesu. Vechibva vaporeswa apapo. Izvi ndizvo zvetinoona munhoroondo dzokupona kwaJesu. Umweni wevanhu ava raiya riri dzimai. Dzimai iri raibuda ngazi. Tinoerenga nhoroondo yake muna Ruka yesere. Dzimai iri rakauya kunaJesu. Rakauya ngesure kwake. "Rakabata mupendero wechokufuka chake; paripo nhenda yaro yokubuda ngazi yakapora". Izvi ndizvo zvetinoerenga muna Ruka 8 ndima 44.

Mundima iyi mune izwi rinoti, "mupendero". Izwi iri rakaturikirwa kubva kuizwi rinoti, "Kraspedon". Iri izwi reChigiriki. Rinoronza minzva. Iyi minzva inenge iri pamupendero wengubo. Tinoerengawo ngepadera pevamweni vanhu. Vanhu ava vaiya veigara mumutunhu weGenesareta. Tinoerenga nhoroondo yavo muna Mateu yegumi nerongomuna. Jesu vakaguma mumutunhu uyu. Vanhu ava vakarumba kuenda kwavari. Vaiya vechitsvaka kuporeswa. Mateu 14 ndima 36 inoti vanhu ava "Navo vakamupota kuti ava vatenderwe kwega kubata mupendero wegauni rake. Naavo veshe vakaubata vakaponeswa yaamho ".

Mambo avana chevaisisira kuita. Vakangosiya vanhu ava vechibata mupendero wengubo yavo zvega. Vanhu ava vakabva vapora. Asi izvi azvisirizvo zvetinosisira kuita nyamashi. Atisisiri kutsvaka kubata ngubo dzaJesu. Tinongoronza zina raJesu zvega. Zvirwere zveshe zvinobva zvatoenda. Nhuta dzinobva dzatopera. Vakaremara vanobva vatopora. Zina raJesu ndiro retinosisira kushandisa munguwa yedu ino.

Marako 6 ndima 56 inoti kweshe kwakaendwa ndiJesu, "Kunyazwi ngepari paakapotera mumizi nokuti mumadhorobha nokuti munyika, vakavaradzika vairwara pamusika, vakamupota kuti vabate kunyazwi mupendero wegauni rake; naavo veshe vakamubata vakaponeswa". Simba iri richiripo nanyamashi. Raa kuwanikwa muzina ravo.

Ndiyo ndaa vakatipanga kuti tinosisira kuporesa vanorwara. Tinosisira kusuka vane mapere. Tinosisira kumusa vakafa. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna Mateu 10 ndima 8. Marako 16 ndima 17 kuguma 18 inoti, "Neiyi mioniso inozoa naavo vanotenda. ... Vanozoisa nyara dzavo padera pevanorwara navo vanozotambiswa". Mwari ngavafumiswe!

Kumbira Weiti

Mambo, ndinokumbirira vana venyu. Vona venyu vanorwara. Ngavamiruke. Ngapasawana chinovasunga. Vaporeswe. Muzina raJesu. Vona vaa vengazi yenyu. Ngokudaro miiri yavo yakaperera. Kristu vaa kugara mwevari. Kristu ava ndivo vanoita kuti mipinimidzo yavo ishande zvakanaka. Nokugwinyisa miiri yavo. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Johane 10 ndima 10

Mabasa Avapostora 3 ndima 16 AMPC

VaFiripi 2 ndima 9 kusvika 11

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvina zvidzidzo mungozviwona pa: https://bit.ly/Shona_Church