Chigarwe Chitoko English Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona Avatsananguri Nyanzvi Nguwa Dzeshe

China, 23 Chikumi 2022

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako chinokona kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Asi Mwari wakatsanangura zviro zvoupenzi munyika, kutsverudza vakangwara; Mwari wakatsanangura zviro zvakarembedzeka munyika kutsverudza zvakagwinya" (1 VaKhorinte 1:27).

Aiya ari makore akawanda apinda. Ndaiya ndichiri kuaruka. Mambo vakaereketa neni. Aka kaiya kari kokutanga kuereketa neni. Vakanditi, "Ndinoda kuti utore vanhu vangu. Uvagumise papfuma yavo". Ndaiya ndisati ndambozia ngezvepfuma. Ndaiya ndiri kutotanga kupona kweChikristu. Akuna waiya akambondiziisa kuti Mwari vane pfuma yedu.

Ndaiya ndakurira muchiara. Taiya tangodzidziswa kushandira Mwari. Taizwi tivashandire ngerukudzo norudo. Tikadzidziswa nhoroondo dzomuBhaibheri. Asi akuna waiya akambotidzidzisa ngezvepfuma. Iyo pfuma iri munaKristu. Asi Mwari vakanditi, "Ndinoda kuti utore vanhu vangu. Uvagumise papfuma yavo". Ndakaashira mazwi aya. Ndaisazvizia hangu kuti aironzenyi. Asi ndaizia kuti Mwari vaizonditsanangurira. Saka vakazondijekesera. Ndikatanga kuita mushando uyu. Ndiwo wendichiri kuita nanyamashi.

Izvi zvinoda kutodzana nezvinoronzwa ndiPhauri. Tinoerenga mazwi ake muna VaEfesu 3 ndima 8. Inoti, "Kwendiri, kunyazwi inini ndiri mudoko wokupedzisira wavo veshe vakacheneswa, nyasha idzi dzakapuwa, kuti ndichumaire kune vemadzinza upfumi husikatsvakiki hwaKristu".

Iwewe chimbofunga ngepadera pendaa iyi. Mwari vaiya vasiri kutsvaka nyanzvi. Kana vanhu vane mukurumbira. Ndiyo ndaa Jesu vasikazi kubarirwa mumhatso yaKhesari. Ndiyo ndaa vasikazi kukurira mumhatso yamambo. 1 VaKhorinte 1 ndima 26 kuguma 27 inoti, "Ngokuti ringirai kudaidzwa kwenyu, hama, kuti akuna vazhinji venyu vakangwara ngokwenyama, akuna vazhinji vanoremeredzwa, vanodaidzwa.. ...".

2 VaKhorinte 3 ndima 5 inoti, "Haiwa kuti isusu pachedu tagutswa, kuti tironze chiro kuti chinobva kwetiri, asi kugutswa kwedu kunobva kunaMwari". Mwari ndivo vakakudaidza. Ndivo vakakupa simba. Simba revakakupa rakhona ngereVamwari. Ndiro rounoshandisa kuita mishando yavo. Saka usazviringisira pashi. Uchifunga kuti uri munhu asikazi kukosha. Mwari vakatokuita nyanzvi. Saka usaringira unyanzvi hwako pachako. Karakadza kuti wakakosha kunaMwari. Simba rounoshandisa ngereVamwari. Ndiro rounoshandisa kuita mishando yevakakupa.

Kumbira Weiti

Baba vendinoda. Ndinomubonga. Mwakandida. Mwakaronga kupona kwangu. Mwakaita kuti vanhu vaone Mwari mwakuri. Mwakanditsaurira mishando yenyu pachenyu. Mukaisa vhangeri munyara dzangu. Ndichaita kuti vakawanda vazie Kristu. Vazoguma papfuma yavo. Yona pfuma iya iri mwamuri. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Vaefeso 3:8

Johane 15:16

Vagaratiya 1:15-16

2 Vakorinte 3:5 AMPC

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church