Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Pona MuMweya

Chishanu, 24 Chikumi 2022

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako chinokona kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Kudai techipona ndiMweya, ngatihambezve ndiMweya" (VaGaratia 5:25)

Isusu tiri Vakristu. Saka tinopona mumweya. Ndikwo kupona kwedu ukwokwo. Tinopona kudai ngevanhu vanogonda ndiMwari. Ukwokwo ndikwo kupona mumweya. Izvi ndizvo zvetinoona muna 2 VaKhorinte 5 ndima 7. Saka madziso edu anogara ari pane zvinoronzwa ngeIzwi raMwari. Haiwa pazviro zviri kuitika petiri. Kana pazviro zvetinozwa mumiiri yedu yenyama. Kana zvetinoona ngemadziso enyama.

Munhu wakatanga ari mumunda weEdheni. Wakabva apara ndaa ari umwomwo. Iyi yaiya iri ndaa yokutengesa nyika. Mweya wake wakabva waparadzwa. Ukabva watanga kutongwa ngemuiri wenyama. Zvepamweya ndizvo zvega zvaaiya echizwisisa peshe apa. Ndizvo zvaaipona ndizvo. Asi wakazotanga kukoshesa zvaaiona ngemadziso enyama. Wakatanga kuita izvi paakapandukira Mwari. Mwari vaiya vamuyambira ngepadera pazvo. Tinoerenga mazwi avo muna Genisisi 2 ndima 17. Inoti, "Asi kumuti woruziyo rwezvakanaka nezvakashata usazorya, ngokuti ngezuwa rounozorya kwouri ngegwinyiso unozofa". Mweya wake ndiwo waiya uri kuzofa.

Munhu wakazorya muchero uwu. Wakabva afa. Wakaduswa panaMwari pakarepo. Asi waiya asikachadakariri kuaraidzana naMwari ngokuti waiya ashaisha. Wakabva atiza Mwari. Wakaahwara. Izvi ndizvo zvetinoona muna Genisisi 3 ndima 9 kuguma 11.

Pane zviro zviiri zvakaitika apa. Iwewe unosisira kuzvizia. Chokutanga kwaiya kuri kufa kwemweya wake. Kufa uku ndikwo kwakamudusa panaMwari. Mwari ndivo kupona. Zvino munhu akaduswa pevari, aazokoni kuona zviro ngenjira yezvinoonekwa ndiyo ndiMwari. Aakoni kuona kunaka kwaMwari. Ndiyo ndaa Adhamu akatanga kuzviona kuti waiya mutitinini.

Iwewe ungaa uri kupona mumweya. Unozoona kuona kunaka kwaMwari. Unozoona kuona kujeka kwavo. Unozokona kuona zvinoonekwa ndiMwari. Uchizviona ngenjira yezvinoonekwa ndiyo ndiMwari. Asi mweya wako ukasahamba mukujeka kwaMwari. Chidima ndicho chinenge chaa kukutungamirira. Unenge waa kungoona zvinoonekwa ngemadziso enyama zvega. Izvi ndizvo zvakaitika kuna Adhamu. Zvakaitika kwaari achiri mumunda weEdheni.

VaRoma 9 ndima 8 inoti, "Izvi zvinoronza kuti andivopi vana vakabarwa ngokwenyama vanoita vana vaMwari. ...". Saka kune vana vepanyama. Vana ava ndivo vanotungamirirwa ngezvevanoona ngemadziso enyama. Asi tinobonga Mwari. Iwewe auchisiri wedzinza raAdhamu wokutanga. Wakabarwa kechipiri. Apa ndipo pewakabarwa watodzana naMambo vomudenga. Saka waa kusisira kupona somunhu womudenga. Waa kusisira kutungamirirwa ndiMweya Wakachena.

Pona mumweya. Unozoona kuti wakanyisa zviro zvomunyika muno. Unozozia kuti azvichaiti kuti unyiswe. Azvichaiti kuti uodzwe mwoyo. Unozoona kuti auchisiri muchidima. Uyezve azvichaiti kuti uparadzwe ngezviro zvomunyika muno. Unozoona kuti une imweni nyika yewaa kupona mweiri. Nyika iyi ngeye mudenga. Vanopona mweiri vakuru kupinda vomunyika muno. Hareruya!

Kumbira Weiti

Baba vendinoda. Ndinomubonga. Inini ndinogonda ndiMwari. Kugonda kwangu uku isimba. Ndiro simba rinonyisa nyika ino. Andiringiri zviro ngemadziso enyama. Ndinoringira zvinoronza Izwi raMwari ngepadera pazvo. Nyika ino aikoni kuti ndisawana zvendinoda. Aikoni kundikonesa kuita zvendinoda. Ndiri munaKristu. Saka ndiri munyisi. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Varoma 8:3-8

2 Vakorinde 5:7

VaGaratia 5:16-18

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church