Chikunda English Hwesa Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho Zimvenda Mazina Marongomuna AJesu

Chitatu, 29 Chikumi 2022

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako chinokona kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Ngokuti tabarirwa mwana, mukororo wapuwa kwetiri; noumambo unozogara pamapfudzi ake; nezina rake rinozodudzwa rechizwi Gota rinoshamisa, Mwari Une-simba, Baba emhera nariini, Muzvare wokunyarara" (Isaya 9:6-7).

Isaya ndiye wakanyora ndima yetabeura ndiyo. Mwari vaiya vamuziisa ngezvemwana. Mwana uyu waiya achazobarwa. Mwari vakabva vamuziisa mazina emwana uyu. Rokutanga raiya richazoa, "Gota Rinoshamisa".

Mazwi aya anoturikirwa kubva kuChiHebheru. Mazwi eChiHebheru akhona anoronza "Nyanzvi Pakuronga". Mazwi aya anotsanangura Mweya Wakachena. Ndizvo zvetinoona muna Johani 14 ndima 16. Inoti, "Inini ndichakumbira Baba kuti vakupei umweni Muembedzeri. Vona vachakupai Muembedzeri uyu kuti agare nemwi nokusikaperi. Muembedzeri uyu ndiye uchange ari Chipangamazano, Mudetseri, Mukumbiriri, Gweta, Mugwinyisi, noMusunhuri, unouya pomunopererwa ngesimba" (AMPC).

Mwari ndivo vaiya vari kuronga izvi. Vaiya varonga kuti mwana uyu abarwe. Akure. Afe. Aikwe. Azomuka kubva kunevakafa. Mushure mwazvo waisisira kuzopetuka. Echipetuka ari Mweya Wakachena. Echishanda ari muchiara chevakacheneswa vake. Ari gota rinoshamisa. Echititungamirira kupona senyanzvi.

Chiara chevakacheneswa chichazoenda. Mambo Jesu vanozouya kuzosunhura vaIsuraeri. Vachauya vari Mwari VeMasimba. Izvi ndizvo zvetinoona muna Thithusi 2 ndima 13. Inoti, "Apo techigarira iro gonda rakafumiswa nokuoneka kwouthende hwaMwari wedu mukuru noMuponesi, Jesu Kristu". Izvi zvichaitika pahondo yeAmagedhoni. Hondo iyi icharwiwa muIsuraeri. VaJudha vachatambudzwa zvakanyanya panguwa iyi. Vachange vari kutambudzwa ndikristu wekunyepa. Vazhinji vavo vachatiza. Asi Jesu vachauya. Vachange vechibva mudenga. Vachauya vaine hondo huru. Iyi ihondo yevakacheneswa. Vanozosunhura Isuraeri. Vachabva varanga kristu wokunyepa. Pamwepo nemagaa aMwari eshe.

Ngemumashure mwazvo vaJudha vachazia Jesu saBaba Vekusikaperi. Vanenge vakamboramba Jesu. Vechivaramba kwemakore zviuru zviiri. Asi zvino Jesu vaya vanozovasunhura. Vechivarwira kubva kunakristu wekunyepa. Ndizvo vachazouya kuna Jesu ava. Vechichema. Vechidemba. Vechironza mazwi ari munaNduyo 103 ndima 10 kuguma 13. Vechiti, "Aatiitiri kudai ngezvishaishi zvedu, nokuti kutiunzidzira kudai ngokushata kwedu. ... Kudai ndibaba vanokungurira vana vavo, ngokudaro Mambo Mwari unokungurira avo vanomutya".

Zina rokupedzisira ngere kuti Muzvare woKunyarara. Jesu vanenge vasunhura Isuraeri. Vechivaashirazve. Vachabva vatanga umambo. Vanozotonga kwechiuru chemakore. Makore aya anenge ari okunyarara. Isusu tichange tiri kutonga pamwepo naJesu ava. Techitonga madzinza epanyika pano. Izvi ndizvo zvetinoona muna Chakapangidzirwa 20 ndima 4 kuguma 6.

Mazuwa endiri kuronza ngezvawo aya aasiri kuretu. Zina rokutanga takatoriona. Tatoa nemakore aa kuguma zviuru zviiri tinaro. Ndiyo nguwa yetiri kuona Mweya Wakachena. Mweya Wakachena ava vari kushanda muchiara chevakacheneswa. Vari kushanda vakaemerera Kristu. Ndizvo kubvutwa kwevakacheneswa akuchisiri kuretu. Iwewe chitanga kunasirira. Mambo vaa pasinde kuuya.

Pupura Weiti

Imwimwi Mwari! Mune masimba eshe! Vanhu vachakudza mishando yenyu. Vechisiya vana vavo vechirumbidzawo. Vechipupura mishando yenyu mikuru. Munoita sokuronga kwenyu. Ungwaru hwenyu hunoshamisa. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Isaya 9:6-7

Vahebheru 9:28

Zvakazarurwa 20:4-6

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church