Chigarwe Chitoko English Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona Hauchatongwi NgeKushaisha. Apachina Chinofa Pouri

Mugovera, 6 Nyamavhuvhu 2022

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako chinokona kudetsera pamushando uyu. Unokona kuc neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Ngokuti mupango woMweya wokupona munaKristu wakandisunhura kubva kunemupango wokushaisha neworufu."(VaRoma 8 ndima 2).

Pouri apachina chinofa. Uye kushaisha hakuchakoni kukutonga. Wakasunhurwa kubva kuzviro izvi. Pane mupango wakakusunhura kudai. Uyu mupango wemweya wekupona. Hareruya. Mupango uwu ndiwo watinoona zvekare muna Jakobo 1 ndima 25. NaJakobo 2 ndima 12. Unotsanangurwa mundima idzi kudai ngemupango wevanhu vakasunhurwa. 1 Johane 5 ndima 12 kuguma 13 inoti, "Kunyazwi ndiani uno Mukororo uno kupona; nouwo usina Mukororo waMwari, aana kupona. Ndanyora izvi zviro kwomuri imwimwi vanotenda muzina roMukororo waMwari, kuti muzie kuti munakwo kupona kusikaperi".

Kupona kusikagumi uku kuri muMukororo waMwari. Zvino iwe waa ngekupona uku. auchasisiri kuneseka nechivi. Auchasisiri kuneseka nezvirwere. Matenda. Nokuti rufu. Izvi ndizvo zvatinoona pana Mosi. Aiya aa nemakore zana nemakumi mairi. Asi madziso ake aiya achiri kuona zvakanaka. Aiya achakangogwinya. Achiita sezvinozi aiya achiri mujaha. Izvi ndizvo zvatinoona muna Dhutoronomio 34 ndima 7.

Mosi aiya ari weSungano yeKare. Asi aizia kuti aiya asina kusisira kufa. Izwi raMwari ndiro raimugwinyisa. Ndiro raimupa kupona. Iye aiya achizwisisa izvi. Ndizvo zvatinoona muna Dhutoronomio 32 ndima 46 kuguma 47. Iyi ndiyo mipinimidzo yatinosisirawo kua nao. Iwe wakabarwa kechipiri. Apa ndipo pawakauya washanduka dzinza. Waa munhu asingafi. Usisina chivi. Waa munhu akarurama. Hareruya!

Kupupura

Ini ndakashandurwa dzinza. Hazvichakoni kuti ndife. Ndaa kupona nekusikagumi. Apana chandingashongana nacho chingakona kundiuraya. Munzira mwangu hamuna chidima. Ndaa munhu wengazi raMwari. Saka handingwariri chidima mandiri. Ndine mweya waa kundipa kupona. Mweya uyu ndiwo uya unopa zviro kupona. Ndine ndau yandaa kugara. Mundau iyi amuna chiro chinofa. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

John 5:24

1 John 5:11-13

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church