Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Zwisisa Ruponeso

Chitatu, 10 Nyamavhuvhu 2022

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako chinokona kudetsera pamushando uyu. Unokona kuc neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Ngokuti andina nyowa ngevhangeri; ngokuti isimba raMwari rokuponesa veshe vanotenda, kutanga kuvaJudha nokuvaGirikiwo." (VaRoma 1 ndima 16).

Iwe unosisira kutanga wazwisisa ruponeso rwaJesu. Ndiko kuti uwane maropafadzo arwo eshe. Ndiko kuti ukone kuruashira. Mazwi 4 ndima 7 inoti, "... kunyazwi ngechirizve chounozotora, tora kuzwisisa.

". Saka unosisira kuzwisisa ruponeso. Izvozvo zvakakosha maningi. Pauro anotsanangura ruponeso urwu. Taerenga mazwi ake muna Varoma 1 ndima 16. Yati, "Ngokuti andina nyowa ngevhangeri; ngokuti isimba raMwari rokuponesa veshe vanotenda, kutanga kuvaJudha nokuvaGirikiwo".

Ndizvo izwi reruponeso iri chiinyi? Izwi iri izwi raMwari. Ndiro izwi riya rinoronza ngezvaMuponesi Jesu. Richitijekesera zvaari. Richijekesa mushando wavakauya kuzoita panyika. Mukristu umwe ngaumwe anosisira kuzwisisa izwi iri. Ndiko kuti agare achinyisa mukupona.

Jesu vane mufanekiso wavakamboereketa. Uwu muedzaniso wemukushi. Mukushi akakusha mbeu. Dzimwe dzakawira parutii rwenjira. Shiri dzedenga dzakabva dzauya. Dzikanonga mbeu idzi. Jesu vakazotsanangura muedzaniso uyu. Vakati mbeu iyi Izwi raMwari. Imwe mbeu yakawira parutii rwenjira. Izvi zvine vanhu vazvinotsanangura. Vanhu ava vanozwa Izwi raMwari. Asi vosarizwisisa. Zvino Satani anobva auya kuvanhu ava. Ovatorera Izwi iri. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna Mariko 4 ndima 15. Izwi iri raiya rapinda mumwoyo yavo. Asi ivo havazi kurizwisisa. Saka Satani akabva aritora. Iwe unosisira kuzwisisa izwi reruponeso. Ndiko kuti kupona kwako kupinde mugwara rakanaka. Hauzombotsvaki kupota uchikuchidzirwa. Unenge waa kuzwisisa mushando waMweya Wakachena mukupona kwako.

Ndiko kusaka Mweya Wakachena vane mukumbiro wavakaita. Vakaunamata vari muna Pauro. Tinoona mukumbiro wakhona muna Vaefeso 1 ndima 18. Unoti, "munemadziso omwoyo yenyu akavhenekerwa, kuti imwimwi muzie biningidzo regonda rokumudaidza kwake, neroupfumi hwouthende hwenhaka yake kwavari vakacheneswa,". Saka gara uchiereketa. Uchiti mwoyo wako unozwisisa. Uye kuti mweya wako unozwisisa ruponeso. Ndiko kuti uwane maropafadzo eruponeso eshe. Maropafadzo aya anozogara achikudetsera zuva rimwe ngarimwe. Hareruya!

Mukuombiro

Baba vandinoda. Ndinomubonga. Mandikombidza simba riri muruponeso rwenyu. Simba iri rinoshamisa. Izwi renyu randiziisa fuma yangu. Fuma iyi iri muna Muponesi Jesu. Ndakabarwa kechipiri. Apa ndipo pandakabarwa ndaa wedzinza reVamwari. Saka ndinokurira zveshe zvandinoshongana nazvo. Uye ndine shungu dzekuziisa vanhu nezveruponeso rwenyu. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Varoma 1 ndima 16 AMPC

2 Timoti 1 ndima 8 kusvika 10(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church