English Manyika Ndau Shona Iwa NoHunhu Hwakanaka

Chipiri, 19 Gunyana 2023

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

Kururama kwewakaperera kunongwarira njira yake yakarurama, asi wakashata unowiswa ngokushaisha kwake. Kururama kwevakaperera kunovanunura, asi vapaukisi vanobarwa muusungwa ngokuronga kwavo. (Mazwi Akangwara 11 ndima 5 kuguma 6).

Genisisi 49 ine mazwi einotipa. Aya mazwi akaronzwa ndiJakobe. Wakaaronza kuvakororo vake. Aya ndiwo aiya ari mazwi ake okupedzisira kwevari. Jakobe wakatanga aereketa kuna Rubheni. Rubheni uyu ndiye waia dangwe rake. Wakatenda kuti Rubheni waiya ane zvakawanda zvaaikona. Wakati Rubheni waiya ari iye dangwe rake. Paari ndipo paaiya aisa simba rake rokutanga. Wakakohomedzesawo kuti Rubheni uyu ndiye waia mukuru kuvanun�una vake. Ndiye waia nemasimba eshe.

Asi Jakobe aazi kukanganwa hunhu hwaRubheni. Hunhu hwaRubheni hwaiya husikazi kunaka. Ndihwo hwakazomutamisa zveshe zvaaisisira kuwana. Izvi ndizvo zvetinoona muna Genisisi 49 ndima 3 kuguma 4. Inoti, Rubheni � usikatsimi kudai ngemvura, auzoa nokunakisisa akadi, wakakwira pamubhedhi wababa ako; naapo wakausvipisa, wakakwira pamubhedhi wangu.

Rubheni ndiye waia dangwe. Saka une zvakawanda zvaaisisira kuwana. Une zvifumiso zvaaisisira kuwana. Ndiye waiya akasimba kupinda vanun�una vake veshe. Asi aazi kuzowana ukuru hweshe uhu.

Hunhu hwako hwakakosha. Mwari vangakugondisa zvakawanda. Asi hunhu hwako hunokona kukuita kuti usawana zviro zveshe izvi. Ndizvo unozongopedzisira waita saRubheni.

Ungaronzerwa zviri kupona kwako mumweya. Mwari vanenge vari kushuwira kuti zviro izvi zvivezvo zvinozoonekwawo pakupona kwako. Vona vane zvakanaka zvevakaronza pamusoro pako. Vanoda kuti zviro izvi zviitike. Asi iwewe unosisira kutenda kutongwa ndivo. Uyezve unosisira kurarama ngomwazvo. Unosisira kupona mukururama.

Unosisira kurarama ngenjira inodakadza Mwari. Izvozvo zvakakosha zvakanyanya. Unosisira kurarama mukujeka kwavo. Uyezve unosisira kua nohunhu hwakanaka. Izvi zvinokudetsera kuzwisisa umweni mukumbiro weMweya Wakachena. Vakashandisa Phauri kuukumbira. Tinouerenga muna VaEfesu 3 ndima 16. Mweya Wakachena vaiya vari kuti vanoshuwira kuti mweya wako ugwinyiswe. Uchigwinyiswa ndiMweya Wakachena. Hareruya!

Kumbira Weiti
Baba vendinoda. Ndaa kuzwisisa zvomunodakarira. Ndizvo ndaa kupona mukujeka kwenyu. Ndaa kuzwisisa kukosha kwetsika dzakanaka. Pamwepo nokurarama zvakarurama. Ndechiteera Izwi renyu. Ndinomubonga. Mwandidetsera kuzwisisa kukosha kwokudzidza kuvanhu vari muZvinyorwa. Ndechiita zviro zvinokudza zina renyu. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:
Zvirevo 11 ndima 5 kusvika 6
Zvirevo 20 ndima 11
VaRoma 12 ndima 2 (NIV)

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:
Rhapsody of Realities (Ndau)
Rinonyorwa na:
Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.
Munoriwana pa: https://rhapsodylanguages.tniglobal.org/regions/
Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church