Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Kusazia Kune Ngozi

Chishanu, 23 Gunyana 2022

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako chinokona kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Jesu vakapingura, akati kwavari, 'Munokangaidzwa ngokusikazia zvinyorwa nokuti simba raMwari." (Mateu 22 ndima 29).

Kuzia Zvinyorwa kwakakosha zvakanyanya. Izvi ndizvo zvetaona mumazwi aJesu. Vaiya vari kuereketa kuVaJudha. Taerenga mazwi akhona muna Mateu 22 ndima 29. Anoti, "Munokangaidzwa ngokusikazia zvinyorwa nokuti simba raMwari". Mazwi aya akakoshawo kwetiri nyamashi. Zvikuru sei kuvashumiri. Vatungamiriri. Nevadzidzisi veIzwi raMwari. Vanhu ava vanosisira kuzia zvinyorwa.

Apa Jesu vaiya vari kuereketa kuvatungamiriri. Ava vaiya vari vatungamiriri venyika yeshe. Ndivo vaitogondwa ndivo ngeVaIsuraeri. Varivo vaidzidzisa VaIsuraeri ava Izwi raMwari. Saka vatungamiriri ava vaia vanhu vairemeredzwa zvakanyanya. Asi vane zvevaiya vasikazii. Zviro zvakhona zvaiya zvakatowanda.

Vatungamiriri ava ndivozve vakauraya Kristu Jesu. Vakavauraya ngokusazia kwavo uku. Vakatuka Mambo. Vakarambidza vanhu kuteera Jesu. Vakavarambidza kuashira Jesu ava. Vakabva vauraya Jesu. Vanhu vakaona Jesu vechitukwa. Vechichaiwa. Vechikohomerwa pamuchinjiko. Vatungamiriri ava ndivo vaiya vari vanyengeri. Navo vechitonyengerwawo. Asi Jesu ndivo wevaitora somunyengeri.

Phauri wakatsanangurawo vatungamiriri ava. Tinoerenga mazwi ake muna 1 VaKhorinte 2 ndima 8. Inoti, "Apana naumwe wevatongi veiyi nyika wakazwisisa izvi; ngokuti dai vakazwisisa, vaizodai vasikazi kukohomera Mambo wouthende". Iye Phauri wakatombotambudzwawo ngevanhu ava. Ivo vatungamiriri veVaJudha ava.

Pane paaiya ari muThesaronika. Waiya ane vamweni vake. Vaiya vari kuchumaira havo. Phauri waiya ari mumhatso yokudira. Echichumaira. Vanhu vasiri VaJudha vakabva vaashira mazwi ake. Pakaitawo amweni madzimai akaashira mazwi aya. Madzimai aya airemeredzwa zvakanyanya. Asi izvi azvizi kudakadza vatungamiriri veVaJudha. Vatungamiriri ava vakabva vamusa bongozozo mudhorobha iri. Izvi ndizvo zvetinoona munaZvakaitwa 17. VaJudha ava vaisazia kuti vanhu vasiri VaJudha vaisisira kuponeswawo. Mwari ndivo vaiya varonga kuti vaponeswe kudaro.

Vanhu vanosisira kuzia Zvinyorwa. Zvisirizvo vanozoita zviro zvakashata. Izvi ndizvo zvinoronzwawo ndiPhauri. Pane paaiya asikazii Zvinyorwa. Phauri wakatambudza Vakacheneswa panguwa iyi. Tinoerenga izvi muna 1 Thimothi 1 ndima 12 kuguma 13. Inoti, "Ndinobonga Kristu Jesu Mambo wedu, uwo wakandipa simba, ngokuti wakandierenga kuita wakagondeka, akandiemesa kumushando wake, kunyazwi karetu ndaiya mutuki, mutambudzi nomutinini. Asi zvakanyadaro ndakaitirwa nyasha, ngokuti ndakazviita ngokusikazia mukusikatenda".

Unosisira kuzia Izwi raMwari. Funda Zvinyorwa. Izvi ndizvo zvinokurudzirwa ngeBhaibheri. Tinoerenga mazwi aro muna 2 Thimothi 2 ndima 15. Inoti, "Gwinya kudzipira kunaMwari uri unotendeka kwaari, mushandi usikatami kutsveruka, unoruramisa kubata Izwi regwinyiso".

Kumbira Weiti

Baba vendinoda. Munoshandisa Izwi renyu kunditungamirira. Mwechiita kuti ndirarame kupona kwemwakandirongera kwemene. Ndinogara ndakadakara nguwa dzeshe. Ndechizia kuti muri kushanda neni. Muri kushanda mwendiri. Muchiita kuti ndiite zvemene zvomunoda. Ndinofunda Zvinyorwa nyamashi. Saka madziso angu anovhurika. Ndechitutsira kuzia. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Zvirevo 18 ndima 15 (AMPC)

Johane 5 ndima 39

2 Timoti 2 ndima 15

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church